V obci prebieha ROEP - Register obnovenej evidencie pozemkov

     V konaní  o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim v zmysle zákona NR SR č.180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) sa zisťujú všetky dostupné údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim a na ich základe sa zostavuje a schvaľuje register obnovenej evidencie pozemkov  „ROEP“.

Momentálne prebieha overovacia fáza, kde občania a vlastníci pozemkov a nehnuteľností v katastrálnom území obce Povrazník majú možnosť stretnúť sa so zástupcom spracovateľskej firmy G.P.S. ZVOLEN spol. s r.o.

 

Najbližšie stretnutie, na ktorom si môžete skontrolovať dokumenty a overiť aktuálny stav evidencie vašich parciel, prebehne v stredu 14.3.2012 medzi 9:00 a 16:00. Prineste si so sebou všetky úradné dokumenty (listy vlastníctva, kúpnopredajné zmluvy, darovacie zmluvy, dedičské rozhodnutia a pod.).

 

O termíne ďalších stretnutí vás budeme vopred informovať.

 

Čo má robiť občan?
      Platné vlastnícke práva k pozemkom, ktoré sú evidované v pozemkovoknižných vložkách - zápisniciach  (ďalej PK VL) budú zapísané - prepísané na listy vlastníctva. Ak sú v  PK VL poznačené iné verejné listiny napr. dedičské rozhodnutia zapíšu sa vlastníci podľa týchto listín. V prípade ak sú zapísaní právni predchodcovia a pozemky neboli predmetom dedičského konania, je možné v registri zapísať domnelých dedičov, pokým neprebehne dedičské konanie novoobjaveného majetku. Ak sú založené na katastri k pozemkom listy vlastníctva, ale súčet spoluvlastníckych podielov nie je na 100%, tieto budú doplnené z PK VL alebo doložených listín. (Podrobnejšie o predmete ROEPu hovorí §1 zákona).

      Podľa §11,§11a,  a §12 zákona môže občan - nadobudnúť vlastníctvo k pozemku vydržaním. Je potrebné podať návrh správnemu orgánu (Správa katastra Banská Bystrica) cestou komisie zriadenej v obci, pripojiť dôkazy - staré zmluvy (neregistrované zmluvy),  ssvedočné prehlásenia, čestné prehlásenia od spoluvlastníkov alebo ich právnych nástupcov, vyjadrenie obce, prehlásenie navrhovateľa o dobromyseľnej držbe, že mu pozemok alebo právo patrí, pričom držba musí byť nepretržitá počas  minimálne 10 rokov  a do doby  sa započíta aj doba, po ktorú mal vec v oprávnenej držbe aj právny predchodca navrhovateľa (§134 zákona 40/1964Zb.),  doložiť 2 rovnopisy geometrického plánu ak je potrebný.
Jednotlivé návrhy bude komisia posudzovať podľa doložených listín, z výpovedí svedkov a z iných dôkazov získaných pri prešetrovaní na obci a so svojim stanoviskom ho predloží správnemu orgánu na rozhodnutie, ktoré môže byť aj zamietavé.
       Aj keď v zmysle zákona pozemok bude pozemok vydržaný, list vlastníctva bude založený až po ukončení všetkých etáp spracovania, po schválení ROEPu ako celku, jeho zápisom do  katastra. V katastrálnom území Strelníky podľa harmonogramu je to koniec októbra r. 2014.
Pozn.: ak nechcete čakať do ukončenia  ROEPu, môžete sa obrátiť na notára a požiadať o osvedčenie vlastníctva notárskou zápisnicou, ktorá bude ako záznamová listina do katastra zapísaná v lehote 60dní od jej doručenia.

       Počas spracovania ROEP budú (po ukončení overovacej fázy, zhruba koncom mája)  známym vlastníkom doručené výpisy, a zverejnený návrh registra. Pozorne si ich prečítajte - správnosť a úplnosť mien, identifikačných údajov - dátumy narodenia, rodné čísla, adresy. Ak sú chybné alebo neúplné požiadajte o ich opravu  a doplnenie. ( Napr. v starších dedičských rozhodnutiach nie sú rodné čísla, rodné mená, v pozemkovej knihe v PK VL nebola povinnosť evidovať adresy, dátumy narodenia). Taktiež niektoré dedičské rozhodnutia neboli poznačené v PK VL, ak sú právoplatné,  predložte ich na komisiu.

        Odporúčam si prečítať celé znenie zákona 180/1995 Z.z. v platnom znení a §134 zákona 40/1964 Zb. v platnom znení (dostupné na internete napr.„JASPI-WEB“ sekcia „predpisy“) a hlavne pozorne sledovať oznamy na úradnej tabuli obce a správy katastra.
      Nečakajte, ak chcete mať usporiadané vlastnícke práva k pozemkom. Na podklade geometrického plánu, právneho stavu v ňom uvedeného, sa dozviete v akej pozemkovoknižnej vložke, na akom liste vlastníctve sú evidovaní vlastníci, aby ste vedeli od koho zabezpečiť čestné prehlásenia potrebné predložiť komisii k vydržaniu.

 

Ivan Kováč

starosta obce