K inteligentnej energetike na Poľane

Ponická Huta, 10.09.2012 –Zo štyroch mikroregiónov okolo Poľany uniká cez dovoz fosílnych palív a elektriny každý rok 400 až 800 Eur na obyvateľa. Až polovicu tepla a značnú časť elektriny je pritom možné ušetriť a zvyšok by mohli pokryť obnoviteľné zdroje energie, najmä biomasa a slnko. Ak by to región dokázal, stal by sa energeticky sebestačný a uvoľnil by obrovské finančné zdroje pre vlastný rozvoj.

Viac

Hasičský deň 2012

Pri príležitosti 85-eho založenia výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Povrazníku pozývame všetkých mladých i starších hasičov, no i Vás ostatných, ktorí sa chcete zúčastniť osláv, na Hasičský deň.  

Viac

Europrojekt „Potravinová pomoc“

Potravinová pomoc v núdzi               Slovenská republika sa tohto roku prvýkrát zapojila do európskeho programu potravinovej pomoci pre odkázané osoby, v tomto programe je zapojených ďalších dvadsať členských štátov Európskej únie.             Obecný úrad Povrazník bude pri doručovaní potravín spolupracovať s dizlokovaným pracoviskom Skuteckého 4 Banská Bystrica. Komu je potravinová pomoc určená?             V podmienkach našej obce je pomoc (maximálne 20 kg pšeničnej hladnej múky a 20 kg bezvaječných cestovín) určená ľuďom, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi a príspevku k dávke, ďalej osobám na hranici životného minima a nepracujúcim dôchodcom – poberateľom starobného, predčasného alebo invalidného dôchodku, pričom výška dôchodku nepresahuje 305,- €. Potravinová pomoc patrí aj deťom v náhradnej rodinnej starostlivosti (pestúnska starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, poručníctvo). Čo majú určené osoby urobiť, aby mohli pomoc prijať?             Tí, čo poberajú dávku v hmotnej núdzi a tí, čo sú na hranici životného minima, si potvrdenie o tom vyžiadajú na úrade práce.             V prípade detí v náhradnej rodinnej starostlivosti ten, komu je dieťa zverené, predloží právoplatné rozhodnutie súdu.             Dôchodcovia […]

Viac

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

      Názov podprojektu: Zabezpečenie úspor energie prostredníctvom rekonštrukcie Verejného osvetlenia v obci Povrazník   Tento projekt bol spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR.     Konečný prijímateľ: obec Povrazník Celková výška podprojektu: 19.550,11 EUR Výška nenávratného finančného príspevku: 17.595,08 EUR Zhotoviteľ: PROGRES – HL, s.r.o. Banská Bystrica Začiatok realizácie prác: 22.6.2009 Ukončenie realizácie: 30.6.2009       

Viac
1 20 21 22