[:sk]Obec[:en]Village[:]

[:sk]

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1424 pod názvom Powrazni a jej história je spätá s baníctvom. V minulosti mala dedina takmer 400 obyvateľov.
V súčasnosti tu ľudia nachádzajú najmä pokojné a príjemné miesto pre život. A to nielen starší, ale i mladí. Ešte stále gazdujú a pestujú zeleninu na svojich políčkach, chovajú ovce, ošípané a zajace. Pracujú na miestnom družstve alebo v blízkom okolí vďaka dobrému autobusovému spojeniu s Banskou Bystricou.

PAMÄTIHODNOSTI
Stojí tu zvonica s murovaným prízemím s dreveným poschodím a stĺpikovou konštrukciou s debnením.

KULTÚRA
V obci je muzeálna miestnosť, otvorená v roku 2008, kde sa nachádzajú reštaurované exponáty od miestnych ľudí.

ĽUDOVÉ TRADÍCIE
Obyvatelia sa špecializovali na pletenie povrazov, ktorými zásobovali hlavne ľubietovské bane, Španiu Dolinu, Staré Hory a iné bane. Pri zvonici stoja tri balvany s vytesanými dierami, v nich boli osadené drevené stroje, pomocou ktorých kedysi remeselní­ci šponovali a splietali povrazy.

TURISTIKA A REKREÁCIA
Pri obci sa nachádza vulkanická jaskyňa – Ďuríkova diera a pohorie Poľany, ktoré ponúka úžasné zážitky z rozmanitej prírody, kde môžete so šťastím uvidieť aj niektorú z veľkých šeliem. Okolie Povrazníka je aj vyhľadávanou hubárskou lokalitou.

PRÍRODNÉ ZAUJÍMAVOSTI
Povrazní­k je známy výskytom krásnych drevných opálov a bieleho plážového piesku.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Región: RENTAR
IČO: 00313742
Počet obyvateľov: cca 140
Rozloha: 323 ha

Kresba Povrazníka
Kresba Povrazníka
Štefan Prukner - maľba Povrazníka
Štefan Prukner – Povrazník
rok 1973, 35×50 cm, olej na kartóne

[:en]

The first written mention comes from the year 1424 under the name Powrazni and its history is linked with mining. In the past in a village lived almost 400 people.
At present people find here a quiet and comfortable place to live. And not only older but also young. They farm and still grow vegetables in their fields, rearing sheep, pigs and rabbits. Work is possible at local cooperatives or in the vicinity due to good bus links to Banska Bystrica.

NOTABILITIES
The bell tower with bricked ground floor, a wooden floor and a columnar structure with formwork is situated here.

CULTURE
There is a museum room, opened in 2008, where they are restored exhibits from local people.

FOLK TRADITIONS
The inhabitants were specialized in knitting ropes mainly for mines in Ľubietová, Špania Dolina, Staré Hory and other mines. Near the bell tower there are three boulders carved with holes in them where equipped with wooden machines, craftsmen used to stretched and knit the ropes.

TURISM AND RECREATION
At the village there is a volcanic cave – Ďuriková hole and mountain Polana, which offers amazing experiences of a diverse nature, where with luck you can see even some of the large carnivores. Surrounding of Povraznik is also a popular location for mushrooms.

NATURAL ATTRACTIONS
Povrazník has a reputation for beautiful wood opal and white sand beach.

GENERAL INFORMATIONS
Region: Banska Bystrica
District: Banska Bystrica
Microregion: Rentar
Company registration number: 00313742
Inhabitants: apr. 140
Area: 323 ha

Drawing of Povrazník
Drawing of Povrazník
Štefan Prukner - Drawing of Povrazník
Štefan Prukner – Povrazník
rok 1973, 35×50 cm, oil on cardboard

[:]