[:sk]Samospráva[:en]Municipality[:]

[:sk]Štatút obce
Zásady hospodárenia

Historický prehľad starostov

 • 1990 – 2006 : Emil Macko
 • 2006 – súčasnosť : Ivan Kováč

Kľúčové udalosti v histórii obce

 • začiatkom 14. storočia sa tu usadili prví obyvatelia
 • v roku 1927 bol založený Dobrovoľný hasičský zbor
 • v roku 1951 bola obec elektrifikovaná a bol zavedený telefón
 • v roku 1958 začalo fungovať JRD, bola vyasfaltovaná cesta a začal premávať prvý autobus
 • v roku 1995 obec prijala svoj erb

Výkon prenesených kompetencií štátu na samosprávy

Od 1.2.2014 je obec Povrazník súčasťou Spoločného obecného úradu (SOU) v Banskej Bystrici v oblasti sociálnych vecí.
[:en]Municipality statute
Economy principles

Historical overview of Mayors

 • 1990 – 2006 : Emil Macko
 • 2006 – present : Ivan Kováč

Key events in history of our village

 • in the beginning of 14th century first inhabitants settle here
 • in 1927 Voluntary fireman brigade was established
 • in 1951 the village was electrified and phone line established
 • in 1958 cooperative farm became operational, asphalt road was built and first bus began to operate
 • in 1995 the village adopted its sign

Enforcement of the transferred competencies from the State government to municipalities

From 1st february 2014 Povrazník is part of the Joint Communal Office (JCO) in Banská Bystrica in the area of social affairs.
[:]