Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 28.2.2020

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 28.2.2020 t. j. piatok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu a návrhovej komisie
  3. Schválenie ceny za predaj pozemku parc.č. C 176/2 a 176/7 na základe uznesenia č.40/2019 pre SVB Povrazník
  4. Schválenie ceny za predaj časti pozemku parc.č. C 180/6 na základe uznesenia č.35/2019 pre Soňu a Juraja Fekiačovcov
  5. Informácia o hospodárení za rok 2019
  6. Zápis ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2019
  7. Rôzne
  8. Diskusia, záver
Viac

Výzva starostov obcí BB kraja

Vo veci konfliktu medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a SAD Zvolen, a.s. a zastavením poskytovania prímestskej dopravy starostovia obcí vyzývajú zainteresovaných k urýchlenému vyriešeniu sporu a obnoveniu prevádzky.

Celý text výzvy

Viac

Verejné obstarávanie – kotolňa 2020/01 – zrušené

Obec Povrazník zvereňuje dokumentáciu k verejnému obstarávaniu podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonanie stavebných prác s názvom zakázky: „Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník“

Predpokladaná hodnota zákazky: 97 176,94 Eur bez DPH
Začiatok realizácie: do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
Dokončenie realizácie: do 5 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
Lehota viazanosti cenovej ponuky: Do 31.12.2020

Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36 a obce Povrazník.

Dokumentácia:
VO kotolňa 2020/01 – Výzva na predloženie ponuky
VO kotolňa 2020/01 – Príloha č. 1 – Návrh Zmluvy o dielo
VO kotolňa 2020/01 – Príloha č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií
VO kotolňa 2020/01 – Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia s výkazom výmer
VO kotolňa 2020/01 – Príloha č. 4 – Energetický audit
VO kotolňa 2020/01 – Prílohy A
VO kotolňa 2020/01 – Prílohy B

Viac

Divadelné predstavenie Táračky

Pozývame vás na divadelné predstavenie Táračky, ktoré sa uskutoční v nedeľu 12.1.2020 o 17 tej hodine v KD Povrazník. Vstupné je dobrovoľné

Táračky, alebo veselé výlevy z histéria Slovenska

Od Samovej ríše, cez smrteľnú posteľ kráľa Svätopluka a Máriu Teréziu až po Štúrovcov.

Justína a Maryša sú dve zanietené babky, ktoré sa rozhodnú v rámci udržiavaní tradícií zorganizovať páračky, na ktoré však na (ne)šťastie nik nepríde. Čo sa stane keď medzi starými haraburdami objavia poklad vo forme almanachu starého deda Kumíka, ktorý si zapisoval dejiny Slovákov tak po svojom? Ak ku tomu pridáte jabĺčkové víno, tak nič iné, ako veselé putovanie dejinami Slovenska, ktoré sa zrodilo v hlave bývalého najväčšieho ochotníka v okrese.

V predstavení sa fajčí.

Účinkujú: Juraj Haviar a Tomáš Pohorelec
Hudba a texty piesní: Tomáš Pohorelec
Réžia: kolektív.

Viac
1 2 3 4 5 40