Verejné obstarávanie stavebného dozoru pre rekonštrukciu kotolne

Obec Povrazník predkladá výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na poskytnutie služby „Stavebný dozor“ v rámci stavby „Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník“.

Miesto stavby: Kultúrny dom Povrazník, parcela KN-C 1/1
Predpokladaný termín realizácie: jún 2020 až november 2020

Verejné obstarávanie – Stavebný dozor – 2020/06 – Výzva na predloženie ponuky

Verejné obstarávanie – Stavebný dozor – 2020/06 – Príloha č.1_Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Verejné obstarávanie – Stavebný dozor – 2020/06 – Príloha č.3_Projektová dokumentácia s výkazom výmer

Verejné obstarávanie – Stavebný dozor – 2020/06 – Príloha č.4_Energetický audit_upravený

Verejné obstarávanie – Stavebný dozor – 2020/06 – Prílohy A.

Verejné obstarávanie – Stavebný dozor – 2020/06 – Prílohy B.

Viac

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 10.6.2020

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 10.6.2020 t. j. streda o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a návrhovej komisie
3. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
4. Schválenie vykonávania inej zárobkovej činnosti podľa § 18 ods. 1) zákona č. 369/1990 Zb.hl. kontrolóra obce
5. Protest prokurátora
6. Rozpočtové opatrenie 1/2020
7. Záverečný účet obce za rok 2019
8. Diskusia
9. Záver

Ivona Patrášová,
Starostka obce

Viac

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 7.5.2020

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 7.5.2020 t. j. štvrtok o 20,00 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu a návrhovej komisie
  3. Schválenie predaja a ceny pozemku parc.č. C 176/2 a 176/7 pre SVB Povrazník
  4. Diskusia, záver

Ivona Patrášová, Starostka obce…

Viac
1 2 3 4 5 43