Verejná obchodná súťaž – predaj pozemku C KN č. 26/2

Obec Povrazník v zmysle uznesenia OZ č. 4-5/2018 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predaj nasledovného nehnuteľného majetku obce:
pozemok v registri C KN parcela č. 26/2 o výmere 1012 m2, druh pozemku: Trvalý trávny porast, zapísaný na liste vlastníctva č. 484 , vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, okres Banská Bystrica, obec Povrazník, katastrálne územie Povrazník…

Viac

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 5.2.2019

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, konaného dňa 5.2.2019:

Uznesenie č.1/2019
K bodu 2. schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povrazník
Obecné zastupiteľstvo obce Povrazník
Schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povrazník
Prítomní poslanci Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok , Bc.Ivana Pinkasová
Hlasovali za: Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok
proti: 0
zdržali sa: 0
Schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení
Predseda Bc. Ivana Pinkasová, členovia Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok
Prítomní poslanci Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok , Bc.Ivana Pinkasová .
Hlasovali za: Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok, Bc.Ivana Pinkasová
proti: 0
zdržali sa: 0

Uznesenie č.2/2019
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Povrazník
Určuje
a. Ing.Mária Hanzela za zapisovateľa
b. Bc.Ivanu Pinkasovú a Dušana Potančoka za overovateľov zápisnice

Prítomní poslanci Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok , Bc.Ivana Pinkasová.
Hlasovali za: Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok, Bc,Ivana Pinkasová
proti: 0
zdržali sa: 0

Uznesenie č.3/2019
K bodu 3. Voľba hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo Povrazník
Zvolilo
Ing.Katarínu Sýkorovú PhD, bytom Slovenská Ľupča, Ľupčianska 28 za Hlavnú kontrolórku obce s nástupom od 11.2.2019
Prítomní poslanci Bc.Ján Kantor Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok , Bc.Ivana Pinkasová .
Hlasovali za: Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok, Bc.Ivana Pinkasová
proti: 0
zdržali sa: 0

Uznesenie č.4/2019
K bodu 4.…

Viac
1 2 3 4 5 32