25. výročie Biosférickej rezervácie Poľana

Pozývame všetkých občanov na podujatie "Deň otvorených dverí v BR Poľana", ktoré sa uskutoční 30. – 31. 5. 2015 v rámci osláv 25. výročia Biosférickej rezervácie Poľana pri Horskom hoteli Poľan. Súčasťou sú cyklojazda, výlety so sprievodcami, informačné stánky, premietania filmov, krst knihy a množstvo ďalších aktivít.

Celý program na stiahnutie

 

Viac

Kalendár zberu separovaného odpadu na rok 2015

Mesiac Plasty Sklo Komunálny odpad
Január 28.01.2015 12.1.2015 28.1.2015
Február 25.02.2015 9.2.2015 25.2.2015
Marec 25.03.2015 9.3.2015 25.3.2015
Apríl 29.04.2015 13.4.2015 22.4.2015
Máj 27.05.2015 11.5.2015 20.5.2015
Jún 24.06.2015 8.6.2015 17.6.2015
Júl 29.07.2015 13.7.2015 15.7.2015
August 26.08.2015 10.8.2015 12.8.2015
September 23.09.2015 7.9.2015 9.9.2015
Október 28.10.2015 12.10.2015 7.10.2015
November 25.11.2015 9.11.2015 4.11.2015
December 23.12.2015 7.12.2015 2.12.2015
      30.12.2015
Viac

Možnosť zníženia poplatkov za odpady

Občania Povrazníka, ktorí z nejakého dôvodu nemôžu platiť poplatky za komunálny a drobný stavebný odpad v plnej výške, môžu požiadať na obecnom úrade o zníženie týchto poplatkov. Žiadosť si môžete stiahnuť tu:

žiadosť

Viac

Miestne dane a poplatky pre rok 2015

Obec Povrazník, ako správca miestnych daní a miestneho poplatku podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady prináša prehľad povinností, ktoré vyplývajú zo zákona pre daňovníkov a poplatníkov od 1. januára 2015:

Podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku od 1.1.2015 upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Povrazník o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015.

Už od januára 2013 je v platnosti spoločné „Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“. V prípade zmien daňovej povinnosti oproti minulému obdobiu stačí podať „čiastkové priznanie“ k príslušnej dani, v ktorom daňovník uvedie len zmeny oproti poslednému podanému priznaniu. Priznanie sa podáva aj z dôvodu zániku daňovej povinnosti.

1) Daň z nehnuteľností v roku 2015

Súčasťou priznania k dani z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov.

Do 31. januára 2015 je povinný podať obci Povrazník priznanie:

– daňovník, ktorý sa stal v roku 2014 vlastníkom nehnuteľností (pozemok, stavba, byt, nebytový priestor v bytovom dome),
– daňovník, u ktorého v roku 2014 zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnostiam (pozemok, stavba, byt, nebytový priestor v bytovom dome),
– daňovník, u ktorého nastali v roku 2014 zmeny výmery pozemkov, stavieb, bytov, nebytových priestorov v bytovom dome,
– daňovník, u ktorého došlo v roku 2014 k zmene druhu pozemku,
– daňovník, u ktorého došlo v roku 2014 k zmene využitia stavby, bytu, nebytového priestoru v bytovom dome,
– daňovník, u ktorého v roku 2014 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie k stavbám, bytom a nebytovým priestorom v bytovom dome, resp.…

Viac
1 44 45 46 47 48 55