Podávanie kandidátnych listín ku komunálnym voľbám v roku 2014

Pre VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO (mestského, miestneho) ZASTUPITEĽSTVA

podáva kandidátnu listinu osobitne za každý volebný obvod
• politická strana
• politické hnutie
• koalícia politických strán a politických hnutí
• nezávislý kandidát

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Petícia sa ku kandidátnej listine priloží v jednom vyhotovení.

Pre VOĽBY STAROSTU OBCE (primátora mesta, starostu mestskej časti)

podáva kandidátnu listinu
• politická strana
• politické hnutie
• koalícia politických strán a politických hnutí
• nezávislý kandidát

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.…

Viac

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Povrazník

Obec Povrazník v zmysle § 16 ods. 9 posledná veta zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje v mieste obvyklým (na úradnej tabuli, www Povrazník.sk a v miestnom rozhlase) počet obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 15. novembra 2014.

Obec Povrazník k dnešnému dňu eviduje 141 obyvateľov obce Povrazník

Dokument s oznamom

Viac

Deň obce je za nami

Tohtoročné stretnutie na dni obci bolo opäť príjemnou akciou s príjemnými ľuďmi a dobrou zábavou. Preto by sme radi poďakovali všetkým, ktorí sa priamo či nepriamo podieľali na organizovaní a prispeli tak k vydarenému dňu.

Chceme poďakovať i sponzorom

Dňa obce Povrazník pri príležitosti 590. výročia prvej písomnej zmienky a stretnutie rodákov,

a to:

Profax Nemecká – odvoz komunálneho odpadu
Webra Systém s.r.o –internetové služby
PD Bukovina Strelníky
Urbárske pozemkové spoločenstvo Povrazník
Zdeněk Dávid
Jaroslava Potančoková – Potraviny Mix, SAROSI s.r.o. Pohostinstvo Povrazník
Jana Kantorová- Farma Kantor
rodina Kováčová -Lučatín
Ján Kováč
ORTOPRO plus, s.r.o – zastúpená p.Klincovou

 …

Viac
1 44 45 46 47 48 53