Výsledky volieb do NR SR z 29.2.2020

Výsledky volieb do NR SR v obci Povrazník, konané 29.2.2020

Počet oprávnených voličov – 132
Počet zúčastnených – 100
Počet odovzdaných obálok – 100
Počet platných hlasov – 99

1. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku (SĽS) 2
2. Dobrá voľba 2
3. Sloboda a Solidarita (SaS) 3
4. Sme rodina 12
5. Slovenské hnutie obrody (SHO) 1
6. Za ľudí 2
7. Máme toho dosť! 0
8. Hlas pravice 0
9. Slovenská národná strana (SNS) 4
10. Demokratická strana (DS) 0
11. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Nova, Kresťanská únia (KÚ), Zmena zdola 6
12. Koalícia Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia (PS/Spolu) 10
13. Starostovia a nezávislí kandidáti 0
14. 99 % – občiansky hlas 0
15. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) 2
16. Slovenská liga 0
17. Vlasť 5
18. Most-Híd 0
19. Smer – sociálna demokracia 31
20. Solidarita – hnutie pracujúcej chudoby 0
21. Hlas ľudu 0
22. Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť (MKS – MKÖ) 0
23. Práca slovenského národa 0
24. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) 19
25. Socialisti.sk 0

Ivona Patrášová
Starostka obce…

Viac

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 28.2.2020

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 28.2.2020 t. j. piatok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu a návrhovej komisie
  3. Schválenie ceny za predaj pozemku parc.č. C 176/2 a 176/7 na základe uznesenia č.40/2019 pre SVB Povrazník
  4. Schválenie ceny za predaj časti pozemku parc.č. C 180/6 na základe uznesenia č.35/2019 pre Soňu a Juraja Fekiačovcov
  5. Informácia o hospodárení za rok 2019
  6. Zápis ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2019
  7. Rôzne
  8. Diskusia, záver
Viac

Výzva starostov obcí BB kraja

Vo veci konfliktu medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a SAD Zvolen, a.s. a zastavením poskytovania prímestskej dopravy starostovia obcí vyzývajú zainteresovaných k urýchlenému vyriešeniu sporu a obnoveniu prevádzky.

Celý text výzvy

Viac

Verejné obstarávanie – kotolňa 2020/01 – zrušené

Obec Povrazník zvereňuje dokumentáciu k verejnému obstarávaniu podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonanie stavebných prác s názvom zakázky: „Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník“

Predpokladaná hodnota zákazky: 97 176,94 Eur bez DPH
Začiatok realizácie: do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
Dokončenie realizácie: do 5 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
Lehota viazanosti cenovej ponuky: Do 31.12.2020

Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36 a obce Povrazník.

Dokumentácia:
VO kotolňa 2020/01 – Výzva na predloženie ponuky
VO kotolňa 2020/01 – Príloha č. 1 – Návrh Zmluvy o dielo
VO kotolňa 2020/01 – Príloha č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií
VO kotolňa 2020/01 – Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia s výkazom výmer
VO kotolňa 2020/01 – Príloha č. 4 – Energetický audit
VO kotolňa 2020/01 – Prílohy A
VO kotolňa 2020/01 – Prílohy B

Viac
1 3 4 5 6 7 42