Všeobecne záväzné nariadenia

Normotvorná činnosť obecného zastupiteľstva

Normotvorná činnosť obecného zastupiteľstva spočíva v tom, že môže vydávať všeobecné záväzné nariadenia (ďalej „VZN“ alebo len „nariadenia“)

VZN sú „miestne zákony“, ktoré na území obce upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, súvisiace s plnením úloh územnej samosprávy a s plnením úloh preneseného výkonu štátnej správy.

VZN vo veciach územnej samosprávy sú VZN v oblastiach: hospodárenie s majetkom obce; správa obecného cintorína; správa trhovísk; určovanie času predaja v obchode a času prevádzky služieb; schvaľovanie územno-plánovacej dokumentácie a jednotlivých zón v nej.

VZN na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy sú napr. v oblastiach: chov psov, evidencia hospodárskych zvierat; určenie zátopového územia pri drobných vodných tokoch na návrh správcu toku

Platnosť VZN

Podmienkou platnosti VZN je jeho vyvesenie, ktoré sa vykoná vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej stránke v istej lehote, ak ju má obec zriadenú. Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej sa môžu k návrhu nariadenia uplatniť pripomienky.

Účinnosť VZN

Podmienkou účinnosti je jeho vyhlásenie. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní.