Spustenie merania rýchlosti

Vďaka finančnej podpore Nadácie Allianz bol dnes spustený merač rýchlosti pri vstupe do našej obce. Pokiaľ neprekročíte predpísanú rýchlosť merač nesvieti. Rozsvieti sa až po prekročení rýchlosti 50 km/hod.
Merač je v mieste oproti cintorínu a zberného miesta triedeného odpadu. Zároveň bolo na tomto mieste namontované osvetlenie, aby tak bol pohyb obyvateľov v tejto časti bezpečný.

Logo Allianz

Read more

Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník

Logo Operacny program Kvalita zivotneho prostredia
Logo EU Europsky fond regionalneho rozvoja

Základné informácie o projekte:

Názov projektu:   Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník
Kód ITMS2014+:   310041X426
Prijímateľ:   Povrazník 22, 976 55 Povrazník
Miesto realizácie projektu:   Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, Okres Banská Bystrica, Povrazník
Poskytovateľ:   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Implementačná agentúra:   Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program:   OP Kvalita životného prostredia
Prioritná os:   4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ:   4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Kód výzvy:   OPKZP-PO4-SC411-2017-36
Read more
1 2 3 15