Ochrana osobných údajov

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

Aktuálne informácie o ochrane osobných údajov nájdete na tejto stránke nášho zmluvného partnera v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov podlieha aktuálne platnej legislatíve:

Úplné znenie zákona o ochrane osobných údajov č. 136/214 Z.z.: http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/82141/1/2
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (známe tiež ako GDPR).

GDPR prináša významné zmeny v právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany osobných údajov.

Hlavné zmeny súvisiace s GDPR:

  • nariadenie zavádza nové opatrenia a pojmy – pseudonymizácia, profilovanie, genetický údaj, skupina podnikov a pod.,
  • ďalšie údaje budú považované za osobné za istých okolností – IP adresy, cookies, RFID, e-mailové adresy, lokalizačné údaje a pod.,
  • bude možné napadnúť rozhodnutie spoločnosti vykonané na základe osobných údajov (napr. kategorizácia zákazníka na základe príjmu, pohlavia, lokalizácie a pod.),
  • rozširuje povinnosti a zodpovednosti sprostredkovateľov,
  • zavádza osobitnú ochranu osobných údajov detí,
  • zavádza nové oznamovacie povinnosti voči dotknutým osobám i inštitúciám verejnej správy (napríklad voči dozornému orgánu do 72 hodín),
  • zavádza právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
  • upravuje právo na prenosnosť osobných údajov,
  • zavádza právo byť informovaný o všetkých osobných údajoch spracúvaných u prevádzkovateľa,
  • zavádza právo na zabudnutie – právo na vymazanie osobných údajov.

Súvisiace dokumenty:
PRÍRUČKA PRE OBČANOV O OCHRANE ÚDAJOV V EÚ
Reforma EÚ v oblasti ochrany údajov – zhrnutie
Hlavné zmeny novej právnej úpravy
Smernica 2016/680

Oznámenie pre občanov obce k zmenám v súvislosti s GDPR