Poslanci

Poslanci tvoria obecné zastupiteľstvo, ktoré je kolektívny orgán obce.

Zastupiteľský zbor má vyhradené právo rozhodovať o najdôležitejších veciach obce a riešiť základné otázky života obce, a to najmä v oblasti hospodárenia s majetkom obce a finančnými zdrojmi obce, ďalej v oblasti kreačnej, normotvornej a kontrolnej.

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ (sľub poslanca obce)

Poslanci obecného zastupiteľstva:

  • Juraj Fekiač
  • Peter Majer
  • Ing. Alena Mikulinová
  • Mgr. Ivana Pinkasová
  • Jana Telúchová

Komisie:
Kultúrno-športová – predseda …, člen …
Stavebná a životného prostredia – predseda …, člen …

Výsledky posledných komunálnych volieb