Civilná ochrana a krízové riadenie

Všeobecné zásady

Ak sa stanete očitým svedkom vzniku akejkoľvek mimoriadnej udalosti, treba ju bez zbytočného odkladu IHNEĎ oznámiť ako jasnú, stručnú a neskomolenú informáciu na telefónnych číslach tiesňového volania.

Snažte sa vždy konať pokojne, s rozvahou a bez paniky a vo svojom okolí nerozširujte neoverené správy a informácie!!!

Základné zložky Integrovanej záchrannej služby IZS:
Hasičský a záchranný zbor,
poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,
kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany,
Horská záchranná služba,
Banská záchranná služba.

Všetky zložky IZS sú navzájom poprepájané, preto, ak ste v tiesni a potrebujete pomoc, VOLAJTE 112!!!

Ohrozenie

Čo robiť ked zaznie siréna
Postupy pre prípady ohrozenia

Krízový manažment

Pre zabezpečovanie a plnenie úloh počas krízových a mimoriadnych situácií má Povrazník v zmysle zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov vytvorený krízový štáb.

Dôležité dokumenty