Tlačivá

Výrub drevín

Tlačivá na stiahnutie

 • Žiadosť o výrub drevín – pdf, doc

Stavebný úrad

Stavebný poriadok zabezpečuje Oddelenie územného konania a stavebného poriadku. Oddelenie plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku.

Tlačivá na stiahnutie

 • Správne poplatky – pdf
 • Ohlásenie drobnej stavby – pdf, doc
 • Žiadosť o stavebné povolenie – pdf, doc
 • Žiadosť o umiestnenie stavby – pdf, doc
 • Ohlásenie zmeny v užívaní stavby – pdf, doc
 • Ohlásenie úprav a udržiavacích prác – pdf, doc
 • Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením – pdf, doc
 • Žiadost o povolenie na odstránenie stavby – pdf, doc
 • Žiadost o predĺženie stavebného povolenia – pdf, doc
 • Žiadost o predĺženie lehoty dokončenia stavby – pdf, doc
 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – pdf, doc

Legislatíva

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom konaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 607/2003 Z.z o štátnom fonde rozvoja bývania
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • Vyhláška č. 453/2000 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • Vyhláška č. 532/2002Z.z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
 • Zákon č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie