O spoločenstve

Logo
Údaje pozemkového spoločenstva:

Názov: UPS POVRAZNÍK
Sídlo: 976 55 Povrazník 78
IČO: 31936636
DIČ: 2021070491

Orgány spoločenstva od 28.3.2015 sú nasledovné:

Výbor:

Ján Majer, predseda, B. Bystrica
Ing. Vladimír Kováč, podpredseda, B. Bystrica
Jana Kantorová, člen, pokladník, Povrazník
Dušan Potančok, člen, lesník, Povrazník
Anna Predajnianska, člen, Povrazník

Dozorná rada:

Mgr. Marta Veselovská, predseda, B. Bystrica
Ján Predajniansky, člen, Povrazník

Genéza vzniku pozemkového spoločenstva

Zoznam členov pozemkového spoločenstva k 1.1.2019

Mapa lesných pozemkov pozemkového spoločenstva:

UrbarPovraznik_mapa_small