O spoločenstve

Logo
Údaje pozemkového spoločenstva:

Názov: UPS POVRAZNÍK
Sídlo: 976 55 Povrazník 78
IČO: 31936636
DIČ: 2021070491

Orgány spoločenstva od 28.3.2015 sú nasledovné:

Výbor:

Ján Majer, predseda, B. Bystrica, Kráľovohoľská 13
Ing. Vladimír Kováč, podpredseda, B. Bystrica, Družby 16
Jana Kantorová, člen, pokladník, Povrazník 6
Dušan Potančok, člen, lesník, Povrazník 41
Anna Predajnianska, člen, Povrazník 34

Dozorná rada:

Mgr. Marta Veselovská, predseda, B. Bystrica, Poľná 11
Milan Filadelfi, člen, Povrazník 53
Ján Predajniansky, člen, Povrazník 34

Genéza vzniku pozemkového spoločenstva

Zoznam členov pozemkového spoločenstva k 25.3.2017

Mapa lesných pozemkov pozemkového spoločenstva:

UrbarPovraznik_mapa_small