Informácie pre členov

Názov: UPS POVRAZNÍK
Sídlo: 976 55 Povrazník 78
IČO: 31936636
DIČ: 2021070491

Účet pre úhrady dane a poplatkov:

Banka: Prima Banka, č.ú.: 1396753002/5600
IBAN: SK40 5600 0000 0013 9675 3002