Dane a poplatky

Cenník služieb poskytovaných obcou Povrazník

prenájom kultúrneho domu spolu s použitím riadu 30 EUR
zapožičanie riadu 10 EUR
fotokópia A4 čiernobiela 0,05 EUR
vyhlásenie v miestnom rozhlase 3 EUR

Miestne dane platné od 1.1.2016

 • daň z nehnuteľností (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome)
  Hodnota pozemkov
  orná pôda 0,0647 EUR za 1m2
  trvalé trávnaté porasty 0,0189 EUR za 1m2
  lesné pozemky 0,0773 EUR za 1m2
  stavebné pozemky 13,2775 EUR za 1m2
 • daň za psa (7 EUR za 1 psa na kalendárny rok)
 • daň za užívanie verejného priestranstva (0,07 – 1 EUR za každý začatý deň a každý začatý m2
 • daň za ubytovanie (0,50 EUR na osobu a noc)
 • daň za predajné ay (50 – 250 EUR za predajný a a kalendárny rok)
 • daň za nevýherné hracie prístroje (35 – 335 EUR za prístroj a kalendárny rok)

Miestne poplatky platné od 1.1.2016

 • poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (0,0274 EUR za osobu a kalendárny deň, čiže 10 EUR za osobu a rok; 0,078 EUR za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín)

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku