Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Povrazník na druhý polrok 2022

Na základe ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bude činnosť hlavnej kontrolórky obce Povrazník v druhom polroku 2022 zameraná na:

KONTROLNÁ ČINNOSŤ
1. Kontrola dodržiavania zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach obce Povrazník

ĎALŠIA ČINNOSŤ
1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce za rok 2023;
2. Kontroly vykonávané v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad);
3. Vybavovanie podnetov v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
4. Iná činnosť podľa potreby (napr. pomoc pri vypracovaní a úprave interných smerníc a všeobecne záväzných nariadení obce, kontroly vykonané na základe spolupráce s inými orgánmi verejnej správy atď.);
5. Sledovanie zmien relevantných právnych predpisov a kontinuálne vzdelávanie.

Vyvesené na úradu tabuľu dňa 10. 5. 2022
Zvesené z úradnej tabule dňa: ……………….

V Povrazníku dňa 10. 5. 2022

Ing. Katarína Sýkorová, PhD. v. r.
hlavná kontrolórka obce Povrazník…

Viac

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín CKN 146

Žiadateľ Alena Mikulínová, Povrazník 34 požiadal o výrub drevín rastúcich na parcele č. CKN 146, v k.ú. Povrazník, vedených na LV č. 74 a to:
1 ks Smrek obyčajný a 5 ks Tuja obyčajná

Celé oznámenie

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky do 5 dní.

Viac

Kurz štepenia ovocných drevín

Po troch rokoch organizujeme v Povrazníku opäť kurz Štepenia ovocných drevín.
Podrobnejšie informácie nájdete nižšie.

V cene je zahrnuté malé občerstvenie a materiál potrebný na štepenie (štepárska páska, štepársky balzam, záhradnícke etikety a vrúble). Nie je zahrnutá cena voľnokorenných podpníkov, ktoré si účastníci môžu zakúpiť (cena bude upresnená).

Obsah kurzu:
Ako účastníci Kurzu štepenia ovocných drevín:

 • sa oboznámite s náradím potrebným pre vegetatívne množenie drevín;
 • sa dozviete o biologických zákonitostiach súvisiacich s odoberaním a uskladňovaním vrúbľov, o podmienkach potrebných pre úspešné zrastanie podpníka a naštepenej odrody, o význame podpníka a jeho vlastností pre rast a plodnosť stromu;
 • absolvujete ukážku základných techník vrúbľovania a očkovania;
 • si sami  vybrané techniky vyskúšate;
 • v prípade, že sa nám podarí zabezpečiť podpníky, si budete môcť odniesť vlastnoručne zaštepený strom.

V prípade, že máte záujem o podpníky, napíšte, prosím, do prihlášky o aké a v akom počte. Vzhľadom k relatívne neskorému termínu konania akcie je potrebné podpníky objednať rýchlo. O ich zabezpečení Vás budeme informovať.

K dispozícii sú obvykle nasledovné typy:

jablone: M9 – slabý rast, MM106 – stredný rast, semenáč – stredný až silný rast

hruška: dula – slabý rast, plánka/semenáč – silný rast

slivka: St. Julien – slabý rast, myrobalán – silný rast.
Vrúble na akciu zabezpečíme, no môžete si samozrejme priniesť aj vlastné.…

Viac

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.2.2022

Pozývame Vás na zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať 22. februára 2022 o 18:30 na obecnom úrade s programom:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu a návrhovej komisie
 3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021
 4. Presun nevyčeraných prostriedkov z rozpočtu obce 2021 do rozpočtu obce 2022 na rekonštrukciu fasády OÚ a KD
 5. Odpredaj pozemku na základe Uznesenia č. 35/2019
 6. Informácia o hospodárení obce za rok 2021 a stav financií k 31.12.2021
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Záver
Viac
1 2 3 50