Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 5.12.2022

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 5.12.2022 t.j. pondelok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a návrhovej komisie
3. Inventarizácia majetku k 31.12.2022
4. Rozpočtové opatrenie č.4/2022
5. Návrh rozpočtu 2023-2025
6. Návrh termínov zasadnutí v roku 2023
7. Diskusia
8. Záver

Ivona Patrášová, Starostka obce…

Viac

Referendum 2023/01

Informácie pre voliča

Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h, zúčastniť sa ho môže občan SR, ktorý v deň referenda dovŕši 18 rokov. Voliť je možné na území SR vo volebnom okrsku, kde je občas zapísaný alebo aj v inom na základe hlasovacieho preukazu príp. poštou.

Elektronická adresa (e-mailová adresa) na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je: povraznik@povraznik.sk

E-mailová adresa na posielanie „Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu“ je: povraznik@povraznik.sk
Kontaktná osoba: Ivona Patrášová, tel.: 0915 074 990,
Obecný úrad: Povrazník 22, 976 55

Ďalšie informácie k referendu sú uverejnené na webovej stránke
www.minv.sk/?referendum

Informácie pre voliča

Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda

Utvorenie okrskov pre referendum

Viac

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 13.11.2022

Pozývame Vás na slávnostné – ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 13.11.2022 t.j. nedeľa o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu s nasledovným programom:

 1. Otvorenie – hymna SR
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do OZ a o výsledku voľby starostu
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov
 6. Schválenie programu zasadnutia
 7. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 8. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 9. Príhovor novozvoleného starostu
 10. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v zmysle par.12 zákona 369/1190 Z.z.
 11. Voľba komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce
 12. Určenie zástupcu starostu obce
 13. Schválenie inventarizačnej komisie pre vykonanie inventarizácie majetku k 31.12.2022
 14. Diskusia
 15. Záver

Ivona Patrášová, starostka obce…

Viac
1 2 3 53