Ochrana pre požiarmi

Povinnosti občanov

Hlavnými príčinami väčšiny požiarov je porušovanie zásad protipožiarnej bezpečnosti, neznalosti platných právnych predpisov a opatrení na úseku ochrany pred požiarmi. Preto je nevyhnutné, aby sme venovali trvalú pozornosť i požiarnej prevencii a v spolupráci s obecnými úradmi pomáhali predchádzať požiarom. Najčastejšou príčinou je porušenie zákona o požiarnej ochrane, ktorý ukladá povinnosti aj všetkým občanom, najmä počínať si tak, aby svojím konaním nezapríčinili vznik požiaru. V priebehu celého roka sú občania povinní dodržiavať najmä tieto ustanovenia zákona o požiarnej ochrane:

– nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
– nezakladať oheň v priestoroch, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a nevypaľovať porasty,
– dbať o zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom v čase zberu, skladovania úrody a v čase sucha.

Pri spozorovaní vzniku požiaru je občan povinný tento uhasiť alebo privolať pomoc hasičov na čísle 150, respektíve na čísle 112.

V súvislosti s jeho zdolávaním je povinný najmä :
– uhasiť požiar, alebo zamedziť jeho šíreniu,
– vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu osôb,
– bezodkladne ohlásiť na určenom mieste vznik požiaru,
– poskytnúť vecné prostriedky potrebné na zdolanie požiaru.

Zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmi hovorí tiež o sankciovaní za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi a to v nasledovnom znení:
Fyzickej osobe, ktorá vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu až do výšky 332 EUR. Ešte prísnejší postih je pre právnické alebo podnikajúce osoby, ktorým Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru môže za vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov alebo zakladanie ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu uložiť pokutu až do výšky 16 596 EUR. Takže skôr ako škrtneme zápalkou pred vypaľovaním trávy zvážme, či to stojí za to.

Povinnosti obce

Obec [1] v súvislosti so zvereným výkonom štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi:
a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
c) rozhoduje o vylúčení veci z používania,
d) určuje veliteľa zásahu.

Vymedzenie subjektov, v ktorých obec vykonáva preventívne protipožiarne kontroly:
1.) v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo. Okresné riaditeľstvo v zmysle § 21 písm. i) zákona o ochrane pred požiarmi oznamuje obci subjekty, v ktorých vykonáva protipožiarne kontroly a teda obec vykonáva kontroly v ostatných právnických osobách a podnikajúcich fyzických osobách,
2.) v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Pôsobnosť obce pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol sa nevzťahuje na:
– vojenské objekty, objekty Vojsk ministerstva vnútra, Železničného vojska, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Policajného zboru, Železničnej polície, Slovenskej informačnej služby a orgánov colnej správy okrem colných skladov,
– banské diela, zariadenia, pracoviská a činnosti pod zemou podliehajúce dozoru orgánov štátnej banskej správy,
– dráhové vozidlá, vnútrozemské plavidlá, námorné lode a civilné lietadlá.

Obsah preventívnej protipožiarnej kontroly [2]:

 1. dokumentácia:
  • požiarny štatút,
  • požiarny poriadok pracoviska,
  • požiarne poplachové smernice,
  • požiarny evakuačný plán,
  • požiarna kniha,
  • zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • doklady o kontrole hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov, elektrickej požiarnej signalizácie, požiarnych vodovodov,
  • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
  • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
  • ďalšie doklady, ak to ustanovujú osobitné predpisy.

  V dokumentácii sa kontroluje:
  pod číslami 1 – 6 vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie v súlade so skutočným stavom,
  pod číslom 7 pravidelnosť vykonávania týchto kontrol,
  pod číslami 8, 9 kompletnosť a obsahové náležitosti dokumentácie o odbornej príprave protipožiarnych hliadok a dokumentácia o školení,
  pod číslom 10 napríklad doklady o vykonávaní kontroly a čistenia komínov.

 2. vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi:
  kontroluje sa zriadenie protipožiarnych hliadok
 3. skladovanie horľavých látok:
  kontroluje sa zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri skladovaní
 4. stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav únikových ciest a ich označenia:
  kontroluje sa, či prístupové cesty a únikové cesty sú trvalo voľné a či sú náležite označené
 5. vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi, požiarnymi uzávermi, elektrickými požiarnymi signalizáciami, stabilnými a polostabilnými hasiacimi zariadeniami a kontrola akcieschopnosti týchto zariadení.

Lehoty vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol:
lehota nesmie byť dlhšia ako 5 rokov od predchádzajúcej kontroly v konkrétnom subjekte a u fyzickej osoby,
preventívne protipožiarne kontroly u občanov je postačujúce vykonávať v lehotách blížiacich sa k 5-ročnému intervalu,

Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu [3].

Toto ustanovenie sa môže uplatniť:
– ak vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov a kontrolovaný subjekt nepredloží potvrdenie o vykonaní kontroly a čistenia komínov, vtedy obec danú skutočnosť oznámi príslušnému OR HaZZ na ďalšie riešenie,
– ak vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave rozvodov elektrickej energie a plynu, obec danú skutočnosť oznámi príslušnému inšpektorátu práce.

[1]Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, § 23
[2]Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, § 42
[3]Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, § 42 ods. 3