Tlačová správa StVPS z 20.3.2023

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo studní bezplatne

22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať na medzinárodnej úrovni.
Tento rok je mottom Svetového dňa vody Urýchlenie zmien, špeciálne zmien na vyriešenie krízy v oblasti vody a hygieny.
Cieľom je upriamenie pozornosti na dôležitosť každodenného správania jednotlivcov pri efektívnom zaobchádzaní s vodou, povzbudiť ľudí, aby vo svojom živote podnikli kroky na zmenu spôsobu používania, spotreby a hospodárenia s vodou.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ponúka aj tento rok pre verejnosť bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov.
Bezplatnú analýzu pitnej vody z individuálnych zdrojov budeme realizovať v akreditovaných laboratóriách pitných vôd v Banskej Bystrici, Prievidzi a v Lučenci, kde môžu záujemcovia o túto službu 21. marca 2023 od 9.00 hod. do 14.00 hod. priniesť v čistej plastovej nádobe (0,5 l)vzorku vody z individuálnych zdrojov (studní).
Pre záujemcov o komplexný rozbor vody z individuálnych zdrojov ponúkame v týždni od 20. do 24. marca 2023 zľavu 20 % z celkovej ceny rozboru.

Viac informácií a kontakty nájdete na web stránke www.stvps.sk
(S. Vogelová, StVPS, a.s.)…

Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ 6.3.2023

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 6.3.2023, t.j. v pondelok o 17,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a návrhovej komisie
3. Žiadosť Juraja Fekiača o odpredaj pozemku :
• pozemok C – KN parc. č. 180/31, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2, ktorý bol vytvorený oddelením:
od pozemku C – KN parc. č. 180/6, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1086 m² (výmera podľa nového stavu: 1056 m²) vedenom na LV č. 1, kat. územie: Povrazník, obec Povrazník, zapísaný v katastri nehnuteľností Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny odbor,

4. Výsledky ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2022
5. Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2022
6. Správa z kontroly č.1/POV/2022
7. Diskusia
8. Záver

Ivona Patrášová, Starostka obce…

Viac

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 17.1.2023

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 17.01.2023 t.j. utorok o 17,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a návrhovej komisie
3. Schválenie kúpy a predaja podielu nehnuteľnosti :
pozemok, parc. č. 135 o výmere 381 m2, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV Č. 32 pre k.ú. Povrazník, v podjel 1/36 evidovaný na príslušnom LV
pozemok, parc. č. 136 o výmere 727m2 ‚ druh pozemku Záhrada, zapísaný na LV Č. 32 pre k.ú. Povrazník, v
podiele 1/36 evidovaný na príslušnom LV
stavba, súp. Č. 7, na parcele parc. č. 135, popis stavby Rodinný dom, zapísaná na LV Č. 317 pre k.ú. Povrazník, v
podiele 2/6 evidovaný na príslušnom LV

4. Záver

Ivona Patrášová, Starostka obce…

Viac
1 2 3 55