Pozvánka na zasadnutie OZ 27.5.2024

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 27.5.2024, t.j. v pondelok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Povrazník na 2.polrok 2024
5. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2023
6. Správa audítora za rok 2023
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Povrazník za rok 2023
8. Záverečný účet obce Povrazník za rok 2023
9. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu
10. Príprava osláv dňa obce
11. Diskusia
12. Záver

Ivona Patrášová, starostka obce…

Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ 27.2.2024

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 27.2.2024, t.j. v utorok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Informácia o určení spádovej materskej škôlky
/V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov /
5. Informácia o hospodárení a stave financií k 31.12.2023
6. Návrh na úpravu cintorína po výrube
7. Príprava podujatia osláv obce pri príležitosti 600 rokov prvej písomnej zmienky o obci
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

Ivona Patrášová, starostka obce…

Viac

Výrub drevín na parcele KNE 6703/1

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Povrazník ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ Ing. Alena Mikulinová, 976 55 Povrazník 34, požiadal o výrub drevín rastúcich na pozemkoch vedených ako trvalý trávnatý porast, parc. č. KN–E 6703/1 v k.ú. Povrazník, vedené na liste vlastníctva č. 203 / objekt PD Bukovina /a to:
– počet 7 ks druh dreviny – Smrek obyčajný s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou 60 cm -130 cm
– počet 1 ks druh dreviny – Borovica s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou 100 cm
– počet 2 ks druh dreviny – Smrek červený s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou 100 cm, 110 cm
– počet 1 ks druh dreviny – Breza s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou 120 cm – 190 cm

Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil tým, že výrub je potrebné uskutočniť z dôvodu, že stromy priamo zasahuje do objektov maštalí a prevádzky PD Bukovina svojou korunou, konármi, ohrozuje a narúša strechu a koreňovým systémom múry.…

Viac
1 2 3 59