Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 5.2.2019

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, konaného dňa 5.2.2019:

Uznesenie č.1/2019
K bodu 2. schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povrazník
Obecné zastupiteľstvo obce Povrazník
Schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povrazník
Prítomní poslanci Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok , Bc.Ivana Pinkasová
Hlasovali za: Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok
proti: 0
zdržali sa: 0
Schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení
Predseda Bc. Ivana Pinkasová, členovia Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok
Prítomní poslanci Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok , Bc.Ivana Pinkasová .
Hlasovali za: Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok, Bc.Ivana Pinkasová
proti: 0
zdržali sa: 0

Uznesenie č.2/2019
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Povrazník
Určuje
a. Ing.Mária Hanzela za zapisovateľa
b. Bc.Ivanu Pinkasovú a Dušana Potančoka za overovateľov zápisnice

Prítomní poslanci Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok , Bc.Ivana Pinkasová.
Hlasovali za: Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok, Bc,Ivana Pinkasová
proti: 0
zdržali sa: 0

Uznesenie č.3/2019
K bodu 3. Voľba hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo Povrazník
Zvolilo
Ing.Katarínu Sýkorovú PhD, bytom Slovenská Ľupča, Ľupčianska 28 za Hlavnú kontrolórku obce s nástupom od 11.2.2019
Prítomní poslanci Bc.Ján Kantor Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok , Bc.Ivana Pinkasová .
Hlasovali za: Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok, Bc.Ivana Pinkasová
proti: 0
zdržali sa: 0

Uznesenie č.4/2019
K bodu 4.…

Viac

Hlasovací preukaz

V prípade, že sa chcete zúčastniť nadchádzajúcich volieb prezidenta Slovenskej republiky a viete, že nebudete v mieste bydliska, máte možnosť požiadať osobne, poštou alebo emailom o vydanie hlasovacieho preukazu.

E-mailová adresa na posielanie „Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu“ je : povraznik@povraznik.sk
Kontaktná osoba: Ivona Patrášová, tel.: 0915 074 990,
Obecný úrad: Povrazník 22, 976 55
Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr…

Viac

Devätnásty obecný ples

Pozývame Vás i tento rok na 19-ty obecný ples obce Povrazník, ktorý sa bude konať v sobotu 23. februára 2018 v kultúrnej sále obecného úradu. Začiatok je o 20:00, vstupné 25 Eur. O zábavu sa postará Ľudová hudba Dominika Václava. Súčasťou programu je aj tombola, preto sa na Vás obraciame s prosbou o venovanie cien, ktoré potešia návštevníkov.
Lístky sú už v predaji.…

Viac

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

V zmysle § 169 ods. 3 a § 170 ods. 3 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 180/2014 Z. z.“) možno Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka urobiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Elektronická adresa (e-mailová adresa) na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie je:

povraznik@povraznik.sk

Lehota na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie uplynie v utorok 11. februára 2019 o 24 hod.

Okrem povinných údajov, ktoré má obsahovať Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka (§ 169 ods. 2 a § 170 ods. 2 Zákon č. 180/2014 Z. z.) odporúčame uviesť aj telefónne číslo a e-mailovú adresu delegovaného člena a náhradníka, čím sa urýchli informovanie a operatívnosť jednania v styku s delegovanými členmi a náhradníkmi komisií.

V Povrazniku 24.01.2019 Ivona Patrášová – starosta obce…

Viac
1 2 3 29