Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky „Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník“

Obec Povrazník, ako verejný obstarávateľ podľa§ 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o verejnom obstarávaní”) vyhlásil súťaž na predmet zákazky „Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník“. Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená na webových stránkach verejného obstarávateľa a stránke partnerskej dohody 19.11.2018 (ďalej len “Výzva na predkladanie ponúk”).
Týmto vám oznamujeme, že verejný obstarávateľ v súlade s § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, zrušil použitý postup zadávania zákazky nakoľko sa v procese verejného obstarávania zmenili okolnosti za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásene.
Zadanie zákazky bude opätovne vyhlásené novým postupom verejnej súťaže podľa aktuálneho zákona o Verejnom obstarávaní.

Oznámenie o zrušení

Viac

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 18.12.2018

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 18.12.2018 t.j. utorok o 18,00 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a návrhovej komisie
3. Zloženie sľubu poslancov – Ing. Mário Hanzel, Bc. Ivana Pinkasová
4. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019
5. Schválenie komisií a predsedov komisií
6. Schválenie zástupcu starostu
7. Informácia o možnosti odpredaja pozemku pod bytovkou novozaloženému združeniu vlastníkov bytov
8. Návrh aktivít a podujatí obce na rok 2019
9. Diskusia
Záver…

Viac

Výzva na predkladanie ponúk – Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník

Obecný úrad Povrazník zverejňuje v zmysle §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov VÝZVU NA PREDKLADANIE PONÚK.

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník“
Druh zákazky: Stavebné práce
Spoločný slovník obstarávania: 45251200-3 – Stavebné práce na teplárňach
Predpokladaná hodnota zákazky: 87 851,07 EUR bez DPH
Dĺžka trvania zákazky: Tri mesiace od zadania zákazky
Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky s obsahom podľa bodu 12. tejto Výzvy musia byť doručené v lehote na predkladanie ponúk e-mailom, poštou, kuriérom alebo osobne v termíne do 28.11.2018 do 10:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk – Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník

Viac

Výsledky volieb do samosprávy 10.11.2018

Dňa 10.11.2018 sa konali voľby do miestneho zastupiteľstva. Zo 123 oprávnených prišlo voliť 103 voličov, čo predstavuje 83,74% účasť. Jeden hlasovací lístok bol neplatný. Starostkou obce bude v nasledujúcom volebnom období Ivona Patrášová.

Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva obce Povrazník:

1 Juraj Fekiač 32 hlasov Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA – Boris Kollár
2 Mário Hanzel, Ing. 41 hlasov DOMA DOBRE
3 Ján Kantor, Bc. 69 hlasov nezávislý kandidát
4 Peter Majer 73 hlasov SMER – sociálna demokracia
5 Renáta Mazúchová 10 hlasov nezávislá kandidátka
6 Ivona Patrášová 58 hlasov Slovenská národná strana
7 Ivana Pinkasová, Bc. 80 hlasov nezávislá kandidátka
8 Mária Polcerová 33 hlasov nezávislá kandidátka
9 Dušan Potančok 45 hlasov SMER – sociálna demokracia
10 Jaroslava Potančoková 32 hlasov nezávislá kandidátka

a pre voľby starostu obce Povrazník:

1 Juraj Fekiač 20 hlasov Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA – Boris Kollár
2 Mário Hanzel, Ing. 32 hlasov DOMA DOBRE
3 Ivona Patrášová 50 hlasov Slovenská národná strana
Viac
1 2 3 28