Pozvánka na zasadnutie OZ 4.9.2023

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 4.9.2023, t.j. v pondelok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Správa nezávislého audítora z overenia RÚZ za rok 2022
5. Rozpočtové opatrenie č.2/2023
6. Prevod pozemkov z PF na obec , parcela reg. E 7161/2 v k.ú. obce Povrazník
– schválenie možnosti pre prípadnú výstavbu RD alebo rekreačných domov

Ivona Patrášová, starostka obce…

Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ 6.6.2023

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 6.6.2023 t.j. v utorok o 17,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Predaj nehnuteľnosti vedené v katastri nehnuteľností Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor, okres Banská Bystrica, obec: Povrazník, katastrálne územie: Povrazník, a to:
  a) na LV č. 32: pozemok parc. č. C-KN 135, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 381 m2,pozemok parc. č. C-KN 136, druh pozemku: záhrada o výmere 727 m2,vo veľkosti podielu 1/36 k celku;
  b) na LV č. 317: stavba – rodinný dom, súpisné číslo 7, postavený na C-KN 135, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 135 m2, vo veľkosti podielu 2/6 k celku;
  žiadateľom: Andrej Predajniansky, rod. Predajniansky trvale bytom 29. augusta 1524/32, 974 01 Banská Bystrica, SR a Milan Predajniansky, rod. Predajniansky trvale bytom Cesta k nemocnici 1727/27, 974 01 Banská Bystrica, SR
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Povrazník za rok 2023
 6. Záverečný účet obce Povrazník za rok 2023
 7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. a 2. polrok 2023
 8. Rozpočtové opatrenie č.1/2023
 9. Prenájom nebytových priestorov pre Urbárske pozemkové spoločenstvo v Povrazníku

Ivona Patrášová, Starostka obce…

Viac

Kompost od Marius Pedersen

Dovoľte nám informovať Vás o prichádzajúcom rozšírení služieb, ktoré ako spoločnosť Marius Pedersen, a.s., prevádzka v B. Bystrici, budeme poskytovať.

Radi by sme Vám dali do pozornosti, že v jarnom období bude pre Vás pripravený a máte možnosť od nás odkúpiť finálny produkt – kompost, ktorý je vhodný na základné hnojenie poľnohospodárskych pozemkov, záhrad, ovocných sadov, okrasných záhradkárskych plôch, pri výsadbe stromov, okrasných drevín a trvaliek s taktiež na rekultiváciu plôch, zúrodňovanie pôdy pri zakladaní a pestovaní trávnikov.

Cena za odber kompostu je podľa množstva:
Do 50 t – 20 €/t
Nad 50 t – 13 €/t

Viac info v priloženom letáku a povolení.

Viac
1 2 3 56