Voľby prezidenta 2019

Predseda Národnej rady SR rozhodnutím č. 8/2019 vyhlásil podľa článku 89 ods. 2, písm. d) Ústavy Slovenskej republiky voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 16. marca 2019. V prípade, že ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo volieb sa bude konať 30. marca 2019.

Viac informácií nájdete v sekcii Voľby.…

Viac

Rozhodnutie OU BB o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Strategický dokument „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“).

Rozhodnutie_OUBBK_RIUS1_2

Viac

Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky „Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník“

Obec Povrazník, ako verejný obstarávateľ podľa§ 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o verejnom obstarávaní”) vyhlásil súťaž na predmet zákazky „Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník“. Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená na webových stránkach verejného obstarávateľa a stránke partnerskej dohody 19.11.2018 (ďalej len “Výzva na predkladanie ponúk”).
Týmto vám oznamujeme, že verejný obstarávateľ v súlade s § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, zrušil použitý postup zadávania zákazky nakoľko sa v procese verejného obstarávania zmenili okolnosti za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásene.
Zadanie zákazky bude opätovne vyhlásené novým postupom verejnej súťaže podľa aktuálneho zákona o Verejnom obstarávaní.

Oznámenie o zrušení

Viac
1 2 3 28