Kompost od Marius Pedersen

Dovoľte nám informovať Vás o prichádzajúcom rozšírení služieb, ktoré ako spoločnosť Marius Pedersen, a.s., prevádzka v B. Bystrici, budeme poskytovať.

Radi by sme Vám dali do pozornosti, že v jarnom období bude pre Vás pripravený a máte možnosť od nás odkúpiť finálny produkt – kompost, ktorý je vhodný na základné hnojenie poľnohospodárskych pozemkov, záhrad, ovocných sadov, okrasných záhradkárskych plôch, pri výsadbe stromov, okrasných drevín a trvaliek s taktiež na rekultiváciu plôch, zúrodňovanie pôdy pri zakladaní a pestovaní trávnikov.

Cena za odber kompostu je podľa množstva:
Do 50 t – 20 €/t
Nad 50 t – 13 €/t

Viac info v priloženom letáku a povolení.

Viac

Tlačová správa StVPS z 20.3.2023

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo studní bezplatne

22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať na medzinárodnej úrovni.
Tento rok je mottom Svetového dňa vody Urýchlenie zmien, špeciálne zmien na vyriešenie krízy v oblasti vody a hygieny.
Cieľom je upriamenie pozornosti na dôležitosť každodenného správania jednotlivcov pri efektívnom zaobchádzaní s vodou, povzbudiť ľudí, aby vo svojom živote podnikli kroky na zmenu spôsobu používania, spotreby a hospodárenia s vodou.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ponúka aj tento rok pre verejnosť bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov.
Bezplatnú analýzu pitnej vody z individuálnych zdrojov budeme realizovať v akreditovaných laboratóriách pitných vôd v Banskej Bystrici, Prievidzi a v Lučenci, kde môžu záujemcovia o túto službu 21. marca 2023 od 9.00 hod. do 14.00 hod. priniesť v čistej plastovej nádobe (0,5 l)vzorku vody z individuálnych zdrojov (studní).
Pre záujemcov o komplexný rozbor vody z individuálnych zdrojov ponúkame v týždni od 20. do 24. marca 2023 zľavu 20 % z celkovej ceny rozboru.

Viac informácií a kontakty nájdete na web stránke www.stvps.sk
(S. Vogelová, StVPS, a.s.)…

Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ 6.3.2023

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 6.3.2023, t.j. v pondelok o 17,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a návrhovej komisie
3. Žiadosť Juraja Fekiača o odpredaj pozemku :
• pozemok C – KN parc. č. 180/31, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2, ktorý bol vytvorený oddelením:
od pozemku C – KN parc. č. 180/6, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1086 m² (výmera podľa nového stavu: 1056 m²) vedenom na LV č. 1, kat. územie: Povrazník, obec Povrazník, zapísaný v katastri nehnuteľností Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny odbor,

4. Výsledky ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2022
5. Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2022
6. Správa z kontroly č.1/POV/2022
7. Diskusia
8. Záver

Ivona Patrášová, Starostka obce…

Viac
1 2 3 56