Pozvánka na zasadnutie OZ 1.12.2023

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 1.12.2023, t.j. v piatok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2024
5. Rozpočtové opatrenie č.3/2023
6. Návrh rozpočtu na rok 2024-2026
7. Zásady hospodárenia s majetkom obce
8. VZN č.1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely KN C 180/6, 187/3
10. Inventarizácia
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

Ivona Patrášová, starostka obce…

Viac

Zámer predaja pozemku – Fekiač – zo 14.11.2023

Obec Povrazník v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predať predmetný pozemok kúpnopredajnou zmluvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa do vlastníctva žiadateľa.
Predmetným pozemkom je novovytvorený pozemok podľa geometrického plánu č. 44583486-061/2023 zo dňa 10.10.2023, a to:
• pozemok C – KN parc. č. 180/36, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2
• pozemok C – KN parc. č. 187/6, druh pozemku: vodná plocha o výmere 7 m2
od pozemku C – KN parc. č. 187/3, druh pozemku: vodná plocha o výmere 582 m² (výmera podľa nového stavu: 575 m²) vedenom na LV č. 1, kat. územie: Povrazník, obec Povrazník, zapísaný v katastri nehnuteľností Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny odbor

žiadateľovi: Kristián Fekiač, trvale bytom Povrazník 10, 976 55 Ľubietová

Celý dokument zámeru

Viac

Zmeny v prímestskej doprave a bezplatný mesiac mobility v januári 2024

Informácie o všetkých zmenách v prímestskej a mestskej doprave nájdete v tejto prílohe.

Prímestské autobusy v Banskobystrickom kraji budú v januári premávať bezplatne, župa vtedy zároveň zavedie nové prestupné časové integrované lístky. Od budúceho roka sa budú dať využiť v prímestských autobusoch; vo vlakoch a v MHD zatiaľ nie.

„Pripravujeme mesiac mobility v mesiaci január. To znamená, že každý jeden používateľ verejnej dopravy, ktokoľvek, kto nastúpi do autobusu, bude mať cestovanie zadarmo,“ oznámil župan Ondrej Lunter.

Dodal, že chcú ľudí podporiť, aby si zvykli používať verejnú dopravu a nové časové cestovné lístky.

Na výber budú 30-dňové, 90-dňové a 365-dňové lístky, okrem toho bude v ponuke 24-hodinový lístok. K zakúpeným časovým lístkom chce kraj tiež do konca januára dávať bezplatne ďalších 30 dní navyše.

E-shop je už spustený, vyžaduje zriadenie konta. Následne si ľudia môžu kupovať časové lístky alebo dobiť kredit, s ktorým sa budú dať kupovať jednorazové lístky u vodičov autobusov.

Zostane aj možnosť platiť hotovosťou. Dá sa zároveň vytvoriť virtuálna karta s identifikátorom, ktorý sa bude dať ukazovať v mobile.

Bežné ceny jednorazových lístkov v hotovosti podľa zverejnených dokumentov nestúpnu, mierne vyššie budú sumy zaplatené bezhotovostne oproti súčasným cenám dopravnej karty.

Viac

Oznam StVPS z 23.10.2023

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s : oznamuje, že na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0181/2023/V s účinnosťou od 23.10.2023 došlo k zmene ceny vodného a stočného. Ceny sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa.
Z dôvodu zistenia stavu vodomeru odberateľom vody, ktorí majú u dodávateľa evidované telefónne číslo, boli/budú zaslané interaktívne SMS-ky / ďalej i-SMS/ pre zaslanie fotografie a stavu vodomeru prostredníctvom aplikácie.
Dodávateľ žiada občanov, ktorým bola i-SMS doručená, aby pre nahlásenie stavu vodomeru prednostne využili túto možnosť.
Občania, ktorí neobdržia i-SMS, alebo aplikáciu i-SMS nemôžu využiť, môžu stav vodomeru oznámiť jedným z nasledovných spôsobov:

  • Vyplnením ONLINE formulára, ktorý je zverejnený na www.stvps.sk alebo aj pomocou uvedeného QR kódu bude odberateľ presmerovaný na stránku dodávateľa kde sa nachádza tento formulár
  • Zaslaním stavu alebo fotografie vodomeru e-mailom na adresu cc@stvps.sk
  • Zaslaním textovej SMS /bez foto vodomeru/ na tel.číslo: +421 902 020 419
  • Telefonicky na tel. číslo Call centra: 0850 111 234 v čase od 7.30 do 15.00 hod.

Pri oznamovaní stavu vodomeru e-mailom alebo textovou sms je potrebné uviesť:
meno a priezvisko, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru.
Vzhľadom na obmedzené možnosti pri preberaní telefonických hovorov iba v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 hod. dodávateľ doporučuje stav vodomeru oznámiť vyplnením ONLINE formulára na www.stvps.sk…

Viac
1 2 3 57