Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11.2021

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 30.11.2021 t. j. utorok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a návrhovej komisie
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2022
4. Komunitný plán soc. služieb 2021-2030
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2022 -2024
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2022-2024
7. Termíny zasadnutí OZ v roku 2022
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

Ivona Patrášová, Starostka obce…

Viac

Využite možnosť očkovania v BB kraji aj bez registrácie

COVID-19 OČKOVANIE aj bez registrácie v týždni od 06.11.2021 do 12.11.2021
BANSKÁ BYSTRICA, poliklinika NOVAMED, Bernolákova 10
10.11.2021 (streda) od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00
11.11.2021 (štvrtok) od 11:00 do 14:00 a od 14:30 do 17:00
12.11.2021 (piatok) od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00

Viac informácií v letáku.

Viac

Výrub 2ks agátu

Obec Strelníky, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny oznamuje začatie konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 2 ks drevín, druhu Agát biely ( Robinia pseudoacacia L.).s obvodom kmeňov 70 a 70 cm, ktoré rastú v tesnej blízkosti cestnej komunikácii na pozemku KN-C č. 179/23 k.ú. Povrazník. Žiadosť bola odôvodnená prehustením náletových drevín a ohrozovania bezpečnosti na miestnej komunikácii, pri ktorej v tesnej blízkosti stromy rastú a sú naklonené nad cestou. Hrozí vyvrátenie stromov.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 22.10. 2021 o 09.00 hod so stretnutím pozvaných na OÚ Povrazník č. 22.

Viac informácií v prílohe.
Oznámenie o začatí konania – výrub 2ks agátu – 14.10.2021

Viac

Kutlúrne podujatie 12.9.2021

Obec Povrazník Vás srdečne pozýva v nedeľu 12.9.2021 o 15,00 hodine v KD Povrazník na vystúpenie Folklórneho súboru Debnár z Ľubietovej s hosťami programu:
Richard Datko z Nemeckej – heligónka
Jozef Kostúr z Podkoníc – fujara, píšťalka a spev

Vstupné je dobrovoľné.…

Viac
1 2 3 48