Pozvánka na zasadnutie OZ 27.2.2024

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 27.2.2024, t.j. v utorok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Informácia o určení spádovej materskej škôlky
/V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov /
5. Informácia o hospodárení a stave financií k 31.12.2023
6. Návrh na úpravu cintorína po výrube
7. Príprava podujatia osláv obce pri príležitosti 600 rokov prvej písomnej zmienky o obci
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

Ivona Patrášová, starostka obce…

Viac

Výrub drevín na parcele KNE 6703/1

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Povrazník ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ Ing. Alena Mikulinová, 976 55 Povrazník 34, požiadal o výrub drevín rastúcich na pozemkoch vedených ako trvalý trávnatý porast, parc. č. KN–E 6703/1 v k.ú. Povrazník, vedené na liste vlastníctva č. 203 / objekt PD Bukovina /a to:
– počet 7 ks druh dreviny – Smrek obyčajný s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou 60 cm -130 cm
– počet 1 ks druh dreviny – Borovica s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou 100 cm
– počet 2 ks druh dreviny – Smrek červený s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou 100 cm, 110 cm
– počet 1 ks druh dreviny – Breza s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou 120 cm – 190 cm

Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil tým, že výrub je potrebné uskutočniť z dôvodu, že stromy priamo zasahuje do objektov maštalí a prevádzky PD Bukovina svojou korunou, konármi, ohrozuje a narúša strechu a koreňovým systémom múry.…

Viac
1 2 3 59