Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 18.1.2022

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Povrazník ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ Záhradnícke a rekreačné služby, Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica, požiadal o výrub drevín rastúcich na pozemkoch vedených ako zastavaná plocha a nádvorie , parc. č. C KN – 1811 v k.ú. Banská Bystrica , vedené na liste vlastníctva č. 4073 a to:

Robinia pseudoacacia – 1 ks , obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou – 163 cm

Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil tým, že výrub je potrebné uskutočniť z dôvodu Zhoršeného zdravotného stavu, presýchania koruny .

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad 976 55 Povrazník 22, alebo elektronicky na e-mail: povraznik@povraznik.sk, v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Ivona Patrášová, starostka obce
Dátum zverejnenia : 18.1.2022…

Viac

Na čo si dať pozor v oblasti s výskytom medveďa?

NAŠA OBEC BOLA ZARADENÁ MEDZI LOKALITY S VÝSKYTOM MEDVEĎA HNEDÉHO

Kvôli nesprávnemu nakladaniu s odpadom preniká medveď hnedý bližšie k ľudským obydliam.
Fakt, že človek ponúka medveďovi ľahko dostupnú potravu, u medveďa postupne vyvolá nežiadúcu zmenu správania, pri ktorej môže dôjsť k strate plachosti a k zmene spôsobu jeho obživy.
Takéto jedince sa častokrát nevedia vrátiť k pôvodnému spôsobu života, zdržiavajú sa v blízkosti ľudských obydlí, čím
sa stávajú hrozbou pre ľudí a domáce či hospodárske zvieratá.
Umytý obal v zbernej nádobe nezapácha a nie je lákadlom pre medveďa.
Ľahostajný postoj k zabezpečeniu odpadu a nedôsledné triedenie odpadov môže viesť k nebezpečným, ba život ohrozujúcim
stretom s divou zverou, prípadne môže dochádzať k škodám na majetku obyvateľov či obce.

  • DÔKLADNE TRIEDIŤ ODPADY Z PLASTOV
  • OBALY Z PLASTOV PRED ODHODENÍM DO ŽLTEJ ZBERNEJ NÁDOBY PORIADNE UMYŤ

Plagát – Medveď hnedý

Viac

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11.2021

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 30.11.2021 t. j. utorok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a návrhovej komisie
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2022
4. Komunitný plán soc. služieb 2021-2030
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2022 -2024
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2022-2024
7. Termíny zasadnutí OZ v roku 2022
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

Ivona Patrášová, Starostka obce…

Viac

Využite možnosť očkovania v BB kraji aj bez registrácie

COVID-19 OČKOVANIE aj bez registrácie v týždni od 06.11.2021 do 12.11.2021
BANSKÁ BYSTRICA, poliklinika NOVAMED, Bernolákova 10
10.11.2021 (streda) od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00
11.11.2021 (štvrtok) od 11:00 do 14:00 a od 14:30 do 17:00
12.11.2021 (piatok) od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00

Viac informácií v letáku.

Viac

Výrub 2ks agátu

Obec Strelníky, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny oznamuje začatie konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 2 ks drevín, druhu Agát biely ( Robinia pseudoacacia L.).s obvodom kmeňov 70 a 70 cm, ktoré rastú v tesnej blízkosti cestnej komunikácii na pozemku KN-C č. 179/23 k.ú. Povrazník. Žiadosť bola odôvodnená prehustením náletových drevín a ohrozovania bezpečnosti na miestnej komunikácii, pri ktorej v tesnej blízkosti stromy rastú a sú naklonené nad cestou. Hrozí vyvrátenie stromov.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 22.10. 2021 o 09.00 hod so stretnutím pozvaných na OÚ Povrazník č. 22.

Viac informácií v prílohe.
Oznámenie o začatí konania – výrub 2ks agátu – 14.10.2021

Viac
1 2 3 46