Výpis uznesenia zo dňa 24.5.2022 – Určenie rozsahu výkonu starostu pre volebné obdobie 2022-2026

Uznesenie č.19/2022
K bodu 11 : Určenie rozsahu výkonu starostu pre volebné obdobie 2022-2026

Obecné zastupiteľstvo obce Povrazník
Určuje v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Povrazník na 75% úväzok.

Ivona Patrášová, starostka obce…

Viac

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo v Povrazníku podľa §11 ods. 3 zákona SNR č.369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení a § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 18/2022 zo dňa 24.05.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Povrazníku bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Povrazníku, 30.6.2022
Ivona Patrášová, starostka obce…

Viac

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – 24.6.2022

Okresné riaditeľstvo hasišského a záchranného zboru v Banskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Banská Bystrica od 23.6.2022 00:00 hod. až do odvolania.

V tomto čase je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Viac v prílohe.

Viac
1 2 3 49