Čo robiť ked zaznie siréna

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Najčastejšie sa dopĺňajú hovorenou informáciou vysielanou hromadnými informačnými prostriedkami (rozhlas, televízia, hlásenie z obecného / mestského rozhlasu).

Zvuk sirény znamená vždy nejaké nebezpečenstvo. Upozorňuje na to, že môže dôjsť alebo už došlo k mimoriadnej udalosti, ktorá ohrozuje životy a zdravie občanov, majetok a životné prostredie (podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje). Každý občan v takejto situácii koná podľa svojich schopností, znalostí, zručností a podľa pokynov vydávaných príslušnými orgánmi. Vtedy je nutné ukryť sa do vhodných priestorov alebo opustiť ohrozený priestor.

Ak zaznie varovný signál

 • varuje,
 • oznamuje neočakávanú udalosť,
 • oznamuje ohrozenie života a majetku obyvateľstva,
 • podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje,
 • počúvajte nasledovnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného (mestského) rozhlasu.

Slovná informácia obsahuje

 • deň a hodinu vzniku alebo ukončenia ohrozenia,
 • údaje o zdroji ohrozenia,
 • údaje o druhu ohrozenia,
 • údaje o veľkosti ohrozeného územia,
 • základné pokyny na konanie obyvateľstva.

VAROVNÉ SIGNÁLY CIVILNEJ OCHRANY

Názov signálu Použitý v prípade Spôsob varovania
Všeobecné ohrozenie Pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti 2 – minútový kolísavý tón sirén
Ohrozenie vodou Pri ohrození ničivými účinkami vody 6 – minútový stály tón sirén
Koniec ohrozenia Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti 2 – minútový stály tón sirén bez opakovania

Varovné signály VŠEOBECNÉ OHROZENIE, OHROZENIE VODOU a signál KONIEC OHROZENIA sa následne dopĺňajú slovnou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov (miesto, čas, druh ohrozenia, veľkosť ohrozeného územia, pokyny pre konanie obyvateľov).

Signál VŠEOBECNÉ OHROZENIE sa vyhlasuje aj v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu počas vojnového stavu a počas vojny. Slovná informácia v takomto prípade obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz VZDUŠNÝ POPLACH.

NAUČTE SA ROZLÍŠIŤ SKÚŠKU OD SIGNÁLU

Spravidla druhý piatok kalendárneho mesiaca sa o 12.00 hod. preskúšava prevádzkyschopnosť systémov varovania dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva (v zmysle platných vyhlášok).
O pravidelnom preskúšavaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tohto termínu informujú rozhlas, televízia a tlač.

POKYNY PRE OBYVATEĽOV

1. okamžite sa ukryte

 • pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbližšej budovy a požiadajte majiteľa o dočasné ukrytie (úkrytom môže byť napr. výrobný závod, úrad, kancelária, obchod, verejná budova, súkromný byt, dom a pod.),
 • ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite celú rodinu a dom neopúšťajte,
 • ak máte deti v školách – nesnažte sa ich vyzdvihnúť, bude o ne postarané,
 • v prípade, že cestujete automobilom a počujete varovný signál – zaparkujte a vyhľadajte úkryt v najbližšej budove.

Ukrytie neuskutočňujte, keď zaznie varovný signál ohrozenie vodou.

2. zatvorte okná a dvere

 • vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkaninami namočenými vo vode s rozpustnými saponátmi, penovou hmotou, tmelom a pod.),
 • uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.

3. zapnite rádio alebo televíziu

 • sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov – dozviete sa informácie o tom, čo sa stalo, prečo bola spustená siréna a varovanie obyvateľstva a čo sa bude ďalej robiť,
 • v prípade výpadku elektrického prúdu využite rádioprijímač na batérie,
 • telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania. Ťažko sa dovoláte a zbytočne tým komplikujete činnosť záchranárov, ktorí telefónnu sieť prednostne potrebujú.

Úkryt opustite až vtedy, keď pominú dôvody na ukrývanie. O tom sa opäť dozviete z médií.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY VYROZUMENIA A VAROVANIA OBYVATEĽSTVA

Pri ohrození, o ktorom môžete byť vyrozumení prostredníctvom sirén, správou z rádiovej stanice, z televízie, tlače alebo hlásením miestnym rozhlasom, príp. od spoluobčanov, sa snažte dodržiavať nasledovné zásady:

 • UVEDOMTE SI, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku,
 • REŠPEKTUJTE a snažte sa získavať informácie z oficiálnych zdrojov (rozhlas, televízia, miestny rozhlas a pod.),
 • PAMÄTAJTE na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni,
 • NEROZŠIRUJTE poplašné a neoverené správy,
 • VARUJTE ostatné ohrozené osoby vo svojom najbližšom okolí,
 • zbytočne NETELEFONUJTE (telefónna sieť je v situácii ohrozenia preťažená),
 • NEPODCEŇUJTE vzniknutú situáciu,
 • POMÁHAJTE susedom (starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti),
 • POSLÚCHAJTE pokyny pracovníkov záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy.