Podrobné informácie k právnym úkonom

Sobáš

Pri podaní žiadosti o uzavretie manželstva (obdržíte ju na matrike) musia byť prítomní obaja snúbenci s potrebnými dokladmi (rodný list, občiansky preukaz (OP), príp. právoplatný rozsudok o rozvode, cudzinci aj osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva). Termín a hodina sobáša sa dajú dohodnúť až pri podaní žiadosti.

Rodný list

K prevzatiu prvého rodného listu dieťaťa treba priniesť doklady podľa poučenia, ktoré dostane matka pri odchode z pôrodnice.

Určenie otcovstva

  • Pred narodením dieťaťa – musia prísť matka i otec dieťaťa osobne a predložia obaja OP a rodné listy (ak je matka rozvedená viac ako 300 dní, tak predloží aj právoplatný rozsudok, ak je vdova, úmrtný list bývalého manžela).
  • Po narodení dieťaťa – platí to isté ako v bode 1. Ak je jeden z rodičov cudzinec a nevie po slovensky, musí byť prítomný aj súdny tlmočník, ktorého si musíte zabezpečiť – dohodnúť (viď zoznam tlmočníkov na matrike).

Zápis do osobitnej matriky – narodenie, sobáš, úmrtie v cudzine

Pri podaní žiadosti o zápis do osobitnej matriky je potrebné predložiť rodný list, OP a príslušný matričný doklad preložený súdnym tlmočníkom do slovenského jazyka

  • pri uzavretí manželstva aj právopl. rozsudok predchádzajúceho manželstva
  • pri narodení od 1957 aj sobášny list rodičov

U občanov, ktorým bolo udelené štátne občianstvo SR, aj listinu o udelení štátneho občianstva a osvedčenie o štátnom občianstve.

Späťvzatie priezviska po rozvode manželstva

Na tunajšej matrike sa podáva oznámenie o späťvzatí priezviska po rozvode len v prípade, ak ste uzavreli manželstvo v našej obci (resp. obci prislúchajúcej k matrike). K oznámeniu je potrebné doložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva a OP. Oznámenie je možné podať len do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.