Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 16.9.2019

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 16.9.2019 t.j. v pondelok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu a návrhovej komisie
 3. Správa nezávislého audítora za rok 2018
 4. Schválenie Zásad hospodárenia s majetkom obce
 5. Schválenie Štatútu obce Povrazník
 6. Schválenie predaja pozemku E7156 , výmera 57m2 Anna Potančoková, Povrazník 41
 7. Žiadosť o odpredaj časti pozemku / 13m2/ č.180/6 a pozemku č. 179/12 o výmere 26 m2 Juraja Fekiača
 8. Rozpočtové opatrenie č.2/219 – úprava rozpočtu
 9. Návrh VZN obce o miestnych daniach a poplatkoch
 10. Rôzne
 11. Diskusia, záver

Pozvánka OZ september 2019

Ivona Patrášová, Starostka obce