Laboratórne výsledky vody z 20.05.2024

Laboratórne výsledky odobratej vzorky vody z prameňa pri autobusovej zastávke v obci Povrazník dňa 20.05.2024:

V odobratej vzorke vody boli prekročené limitné hodnoty koliformných baktérií, črevných enterokokov a Escherichia coli. Voda v ostatných stanovených ukazovateľoch vyhovuje požiadavkám na kvalitu pitnej vody. Prekročenie limitných hodnôt vyššie uvedených ukazovateľov nie je spôsobené stavebnou činnosťou, ktorá bola vykonávaná v prechádzajúcich dňoch v blízkosti prameňa. Vodu v prameni na základe hodnôt vápnika, horčíka a vodivosti môžeme zaradiť medzi tzv. mäkké vody (vody s nízkym obsahom vápnika a horčíka). Vodu z prameňa je možné používať na občasné pitie, nie je možné ju používať ako hlavný a jediný zdroj vody na pitné účely. Vodu na priamu konzumáciu je možné používať aj po jej prevarení.

Po porovnaní výsledkov vzorky zo dňa 13.05.2024 so vzorkou odobratou dňa 20.05.2024 došlo k zníženiu hodnôt u ukazovateľov chemická spotreba kyslíka manganistanom, absorbancia, zákal a železo, ktoré však aj vo vzorke vody zo dňa 13.05.2024 spĺňali limity na kvalitu pitnej vody.