K inteligentnej energetike na Poľane

Ponická Huta, 10.09.2012 Zo štyroch mikroregiónov okolo Poľany uniká cez dovoz fosílnych palív a elektriny každý rok 400 až 800 Eur na obyvateľa. Až polovicu tepla a značnú časť elektriny je pritom možné ušetriť a zvyšok by mohli pokryť obnoviteľné zdroje energie, najmä biomasa a slnko. Ak by to región dokázal, stal by sa energeticky sebestačný a uvoľnil by obrovské finančné zdroje pre vlastný rozvoj.

Práve k tomu chce prispieť nový projekt Priateľov Zeme-CEPA s názvom „Od závislosti k prosperite: k inteligentnej energetike na Poľane“. Projekt nadväzuje na ich doterajšiu činnosť. Priatelia Zeme-CEPA ním chcú znížiť odkázanosť obcí okolo Poľany od dovozu energie a zároveň zvýšiť ich kapacity na koordináciu rozvoja energetiky.

Podľa Priateľov Zeme-CEPA má Poľana výborné predpoklady pre rozvoj inteligentnej energetiky. Za inteligentnú považujú takú energetiku, ktorá je nielen efektívna, ale aj šetrná k prostrediu a zároveň posilňuje lokálnu ekonomiku. „Základom inteligentnej energetiky sú úspory a citlivé využívanie miestnych obnoviteľných zdrojov pre miestnu spotrebu,“ hovorí koordinátor projektu Juraj Zamkovský. Dodáva však, že „súčasná prax na slovenskom vidieku je v rozpore s týmito zásadami“.

„Spolu s vybranými piatimi samosprávami – Hriňovou, Ponikami, Dúbravicou, Čiernym Balogom a  Ľubietovou – otestujeme nový energetický poradenský systém určený najmä pre majiteľov rodinných domov. Vyškolíme ďalších ľudí na pomoc samosprávam, pretože energetických špecialistov dnes obce nemajú. Vytvoríme nástroje, ktoré mikroregiónom uľahčia energetické plánovanie a sprístupnia užitočné informácie. Otvoríme vzdelávacie centrum, ktoré pripraví množstvo osvetových materiálov a podujatí. Pre obec Poniky vypracujeme vzorovú lesnícku adaptačnú stratégiu na zmenu klímy a kompletnú analýzu potenciálu biomasy na udržateľné energetické využitie,“ povedal Peter Coch, ktorý na projekte spolupracuje.

Všetky iniciatívy v rámci projektu budú využiteľné aj v iných vidieckych obciach a regiónoch na Slovensku.

Bližšie informácie: Ing. Peter Coch (0905/581 060, 048/418 37 18), klima@priateliazeme.sk