600 rokov obce Povrazník

Tento rok si pripomíname výročie 600 rokov od prvej písomnej zmienky našej obce. Pri tejto príležitosti vás všetkým chceme pozvať na Deň obce Povrazník, ktorý sa uskutoční v sobotu, 22. júna 2024 od 13:00 v areáli bývalej škôlky. Čaká vás bohatý kultúrny program a vzácny čas, ktorý budeme spolu zdieľať.

Viac

Laboratórne výsledky vody z 20.05.2024

Laboratórne výsledky odobratej vzorky vody z prameňa pri autobusovej zastávke v obci Povrazník dňa 20.05.2024:

V odobratej vzorke vody boli prekročené limitné hodnoty koliformných baktérií, črevných enterokokov a Escherichia coli. Voda v ostatných stanovených ukazovateľoch vyhovuje požiadavkám na kvalitu pitnej vody. Prekročenie limitných hodnôt vyššie uvedených ukazovateľov nie je spôsobené stavebnou činnosťou, ktorá bola vykonávaná v prechádzajúcich dňoch v blízkosti prameňa. Vodu v prameni na základe hodnôt vápnika, horčíka a vodivosti môžeme zaradiť medzi tzv. mäkké vody (vody s nízkym obsahom vápnika a horčíka). Vodu z prameňa je možné používať na občasné pitie, nie je možné ju používať ako hlavný a jediný zdroj vody na pitné účely. Vodu na priamu konzumáciu je možné používať aj po jej prevarení.

Po porovnaní výsledkov vzorky zo dňa 13.05.2024 so vzorkou odobratou dňa 20.05.2024 došlo k zníženiu hodnôt u ukazovateľov chemická spotreba kyslíka manganistanom, absorbancia, zákal a železo, ktoré však aj vo vzorke vody zo dňa 13.05.2024 spĺňali limity na kvalitu pitnej vody.…

Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ 27.5.2024

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 27.5.2024, t.j. v pondelok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Povrazník na 2.polrok 2024
5. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2023
6. Správa audítora za rok 2023
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Povrazník za rok 2023
8. Záverečný účet obce Povrazník za rok 2023
9. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu
10. Príprava osláv dňa obce
11. Diskusia
12. Záver

Ivona Patrášová, starostka obce…

Viac
1 2 3 44