Kurz semenárenia vo vlastnej záhrade

Dátum kurzu: 14.7.2019 od 9:00 do 17:00
Miesto konania: Kultúrny dom v Povrazníku
Počet voľných miest: 19/25
Lektor: Marcel Antal
Cena: 8 EUR (bez obeda), pre Povrazníčanov je výška vstupného dobrovoľná
Prihlasovanie na: andreamiklosova@hukala.sk do 7.7.2019

Pozývame vás na celodenný kurz semenárenia vo vlastnej záhrade v Povrazníku
Začínate pestovať na záhrade a chceli by ste sa naučiť, ako si okrem dopestovania plodín môžete vypestovať aj vlastné osivo?

Pestujete na záhradke už roky a chceli by ste ušetriť na každoročnom nákupe osiva?

Ste ostrieľaný záhradkár, odkladáte si niektoré semienka a chceli by ste zistiť, ako uchovať aj iné?

Chceli by ste si uchovať semienka z Vašej obľúbenej tekvice či kukurice, ale neviete, ako na to?

Radi by ste si vymenili zaujímavé semienka s ďalšími záhradkármi?

S tým všetkým Vám chceme pomôcť na našom jednodňovom kurze semenárenia hospodárskych plodín z vlastnej záhrady pod vedením skúseného lektora Marcela Antala.…

Viac

Živé dedičstvo Povrazníka II

V roku 2019 sme pre vás projekt ŽIVÉ DEDIČSTVO POVRAZNÍKA II, ktorým chceme opäť prispieť k uchovaniu a zveľadeniu kultúrneho a prírodného dedičstva našej malej obce, pomôcť zachovať jej krásny krajinný ráz, zvýšiť sebestačnosť Vás – jej obyvateľov a podporiť komunitný život všetkých generácií.

Zároveň chceme byť inšpiráciou pre ďalšie obce v regióne či mimo neho a všetky akcie sú otvorené aj pre účastníkov z celého Slovenska či zo zahraničia.

Preto sme pripravili:…

Viac

Dokončenie opravy cesty na Ponickú hutu

Spoločnosť Obecný podnik lesov, spol. s r.o. so sídlom Dolná 370 Poniky, dokončil stavebné práce na rekonštrukcii lesnej cesty vedúcej od hranice Farskej hory, smerom na Krížne cesty a ďalej na Povrazník nachádzajúcej sa na pozemku, parc. č. 3133, k.ú Poniky na protipožiarnu lesnú cestu. Súčasne skončili práce na vybudovaní protipožiarnej nádrže pri tejto lesnej ceste, nachádzajúcej sa na pozemku, parc. č. 2865/2, k.ú Poniky.

Práce boli financované z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, spolufinancované Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka v rámci opatrenia 8: „Investícia do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov“,
podopatrenie 8.3: „Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami“.

Názov projektu: „Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry – Obecný podnik lesov, spol. s r.o.“
Celková cena: 466 000,35 EUR
Prostriedky EPFRV: 349 500,26 EUR
Prostriedky ŠR SR: 116 500,09 EUR
Realizátor: STRABAG s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, SK – 825 18 Bratislava…

Viac

Europrojekt „Potravinová pomoc“

Potravinová pomoc v núdzi

 

            Slovenská republika sa tohto roku prvýkrát zapojila do európskeho programu potravinovej pomoci pre odkázané osoby, v tomto programe je zapojených ďalších dvadsať členských štátov Európskej únie.

            Obecný úrad Povrazník bude pri doručovaní potravín spolupracovať s dizlokovaným pracoviskom Skuteckého 4 Banská Bystrica.

Komu je potravinová pomoc určená?

            V podmienkach našej obce je pomoc (maximálne 20 kg pšeničnej hladnej múky a 20 kg bezvaječných cestovín) určená ľuďom, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi a príspevku k dávke, ďalej osobám na hranici životného minima a nepracujúcim dôchodcom – poberateľom starobného, predčasného alebo invalidného dôchodku, pričom výška dôchodku nepresahuje 305,- €. Potravinová pomoc patrí aj deťom v náhradnej rodinnej starostlivosti (pestúnska starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, poručníctvo).

Čo majú určené osoby urobiť, aby mohli pomoc prijať?

            Tí, čo poberajú dávku v hmotnej núdzi a tí, čo sú na hranici životného minima, si potvrdenie o tom vyžiadajú na úrade práce.

            V prípade detí v náhradnej rodinnej starostlivosti ten, komu je dieťa zverené, predloží právoplatné rozhodnutie súdu.

            Dôchodcovia predložia rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku.

            Vyššie spomínané potvrdenia a rozhodnutia je potrebné predložiť na obecný úrad v Povrazníku do 26.7.2011

 

Informačný leták k potravinovej pomoci

Viac

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

eea_grants.png     norway_grantsstatnyznak_SR

Názov podprojektu:
Zabezpečenie úspor energie prostredníctvom rekonštrukcie
Verejného osvetlenia v obci Povrazník
 
Tento projekt bol spolufinancovaný
z Finančného mechanizmu EHP,
z Nórskeho finančného mechanizmu
a zo štátneho rozpočtu SR.
 
 
Konečný prijímateľ: obec Povrazník
Celková výška podprojektu: 19.550,11 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 17.595,08 EUR
Zhotoviteľ: PROGRES – HL, s.r.o. Banská Bystrica
Začiatok realizácie prác: 22.6.2009
Ukončenie realizácie: 30.6.2009
 
osv1.png 
 osv2.png 
Viac