Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník

Logo Operacny program Kvalita zivotneho prostredia
Logo EU Europsky fond regionalneho rozvoja

Základné informácie o projekte:

Názov projektu:   Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník
Kód ITMS2014+:   310041X426
Prijímateľ:   Povrazník 22, 976 55 Povrazník
Miesto realizácie projektu:   Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, Okres Banská Bystrica, Povrazník
Poskytovateľ:   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Implementačná agentúra:   Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program:   OP Kvalita životného prostredia
Prioritná os:   4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ:   4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Kód výzvy:   OPKZP-PO4-SC411-2017-36


Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 06/2020-09/2020
Dátum účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom: 09.01.2020
Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:
Celková výška oprávnených výdavkov: 88 446,05 EUR
Maximálna výška NFP (95 %): 84 023,75 EUR
Výška spolufinancovania (5 %): 4 422,30EUR

Stručný popis a cieľ projektu:

Cieľom projektu je zmena palivovej základne pri výrobe tepla v objekte KD z fosílnych palív na OZE – biomasu prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu „Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív“. Obsahom hlavnej aktivity je rekonštrukcia a modernizácia kotolne s výmenou pôvodného kotla za nový vysoko účinný nízko emisný kotol na biomasu s dokonalejším spaľovaním, čím sa zníži množstvo produkovaných emisií a zvýši sa efektivita výroby energie ako aj rekonštrukciou rozvodov UK. Miestom realizácie projektu je Kultúrny Dom v obci Povrazník. Príspevok projektu k zvýšeniu podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR je vyjadrený prostredníctvom merateľných ukazovateľov:
P0290 počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora (počet) 1
P0084 Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE (MWh/rok) 70,74
P0691 Zníženie produkcie emisií NOx (t/rok) 0,0462
P0692 Zníženie produkcie emisií PM10 (t/rok) 0,0664
P0694 Zníženie produkcie emisií SO2 (t/rok) 0,6082
P0706 Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov (MW) 0,03
P0707 zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov (MWt) 0,03
P0103 odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (t ekviv. CO2) 63,1908

Hlavná aktivita projektu:

Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Logo Operacny program Kvalita zivotneho prostredia
Logo Slovenska inovacna a energeticka agentura
Logo EU Europsky fond regionalneho rozvoja

www.op-kzp.sk
www.siea.sk