Miestne dane a poplatky pre rok 2015

Obec Povrazník, ako správca miestnych daní a miestneho poplatku podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady prináša prehľad povinností, ktoré vyplývajú zo zákona pre daňovníkov a poplatníkov od 1. januára 2015:

Podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku od 1.1.2015 upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Povrazník o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015.

Už od januára 2013 je v platnosti spoločné „Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné ay a k dani za nevýherné hracie prístroje“. V prípade zmien daňovej povinnosti oproti minulému obdobiu stačí podať „čiastkové priznanie“ k príslušnej dani, v ktorom daňovník uvedie len zmeny oproti poslednému podanému priznaniu. Priznanie sa podáva aj z dôvodu zániku daňovej povinnosti.

1) Daň z nehnuteľností v roku 2015

Súčasťou priznania k dani z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov.

Do 31. januára 2015 je povinný podať obci Povrazník priznanie:

– daňovník, ktorý sa stal v roku 2014 vlastníkom nehnuteľností (pozemok, stavba, byt, nebytový priestor v bytovom dome),
– daňovník, u ktorého v roku 2014 zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnostiam (pozemok, stavba, byt, nebytový priestor v bytovom dome),
– daňovník, u ktorého nastali v roku 2014 zmeny výmery pozemkov, stavieb, bytov, nebytových priestorov v bytovom dome,
– daňovník, u ktorého došlo v roku 2014 k zmene druhu pozemku,
– daňovník, u ktorého došlo v roku 2014 k zmene využitia stavby, bytu, nebytového priestoru v bytovom dome,
– daňovník, u ktorého v roku 2014 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie k stavbám, bytom a nebytovým priestorom v bytovom dome, resp. daňovník, u ktorého nastali v priebehu roka 2014 iné zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Priznanie sa podáva podľa stavu k 1. januáru 2015. Daňovník na tlačive uvedie okrem identifikačných údajov len základné údaje potrebné na vyrubenie dane, daň si už nemusí v priznaní sám vypočítavať.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, ktorá vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ alebo dedič stal vlastníkom nehnuteľností.

2) Daň za psa v roku 2015

Priznanie k dani za psa na predpísanom tlačive podáva vlastník, resp. držiteľ psa:

– pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy pes dosiahol vek 6 mesiacov,
– pri zániku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy daňovník prestal byť vlastníkom, resp. držiteľom psa.

Ak má daňovník psa priznaného v predošlom období, na rok 2015 nemusí podávať priznanie.

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné ay a k dani za nevýherné hracie prístroje“ vrátane poučenia na jeho vyplnenie nájdete na konci tohto oznámenia alebo si ho môžete vyzdvihnúť priamo obecnom úrade.

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné ay a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubí obec Povrazník  na rok 2015 jedným spoločným rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. V rozhodnutí bude uvedená výška vyrubenej dane za každý druh miestnej dane, splatnosť dane a variabilný symbol pre úhradu dane.

3) Poplatok za komunálny odpad

 V zmysle VZN obce Povrazník, ktoré upravuje aj podmienky určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Povrazník na kalendárny rok 2015, je poplatník povinný obci  oznámiť všetky skutočnosti potrebné na vyrubenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa stavu k 1. januáru bežného roka. V prípade, že si už oznamovaciu povinnosť splnil, je povinný obci oznámiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre správne určenie výšky poplatku do 30 dní odo dňa, kedy tieto zmeny nastali.