Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Povrazník na prvý polrok 2019

Na základe ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bude činnosť hlavnej kontrolórky obce Povrazník v prvom polroku 2019 zameraná na:

KONTROLNÁ ČINNOSŤ

  1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Povrazníku
  2. Kontrola aktuálnosti a dodržiavania interných smerníc obce Povrazník
  3. Kontrola rozpočtového hospodárenia obce Povrazník za rok 2018
  4. Kontrola vedenia účtovníctva obce Povrazník za rok 2018
  5. Kontrola dodržiavania zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach obce Povrazník

ĎALŠIA ČINNOSŤ

  1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018
  2. Vybavovanie podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  3. Iná činnosť podľa potreby (napr. pomoc pri vypracovaní a úprave interných smerníc a všeobecne záväzných nariadení obce, kontroly vykonané na základe spolupráce s inými orgánmi verejnej správy atď.)

V Hornej Mičinej dňa 28. 2. 2019

Ing. Katarína Sýkorová, PhD. v.r.
hlavná kontrolórka obce Povrazník