600 rokov obce Povrazník

Tento rok si pripomíname výročie 600 rokov od prvej písomnej zmienky našej obce. Pri tejto príležitosti vás všetkým chceme pozvať na Deň obce Povrazník, ktorý sa uskutoční v sobotu, 22. júna 2024 od 13:00 v areáli bývalej škôlky. Čaká vás bohatý kultúrny program a vzácny čas, ktorý budeme spolu zdieľať.

Viac

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Povrazník na prvý polrok 2019

Na základe ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bude činnosť hlavnej kontrolórky obce Povrazník v prvom polroku 2019 zameraná na:

KONTROLNÁ ČINNOSŤ

  1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Povrazníku
  2. Kontrola aktuálnosti a dodržiavania interných smerníc obce Povrazník
  3. Kontrola rozpočtového hospodárenia obce Povrazník za rok 2018
  4. Kontrola vedenia účtovníctva obce Povrazník za rok 2018
  5. Kontrola dodržiavania zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach obce Povrazník

ĎALŠIA ČINNOSŤ

  1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018
  2. Vybavovanie podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  3. Iná činnosť podľa potreby (napr. pomoc pri vypracovaní a úprave interných smerníc a všeobecne záväzných nariadení obce, kontroly vykonané na základe spolupráce s inými orgánmi verejnej správy atď.)

V Hornej Mičinej dňa 28. 2. 2019

Ing. Katarína Sýkorová, PhD. v.r.
hlavná kontrolórka obce Povrazník…

Viac

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 18.12.2018

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 18.12.2018 t.j. utorok o 18,00 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a návrhovej komisie
3. Zloženie sľubu poslancov – Ing. Mário Hanzel, Bc. Ivana Pinkasová
4. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019
5. Schválenie komisií a predsedov komisií
6. Schválenie zástupcu starostu
7. Informácia o možnosti odpredaja pozemku pod bytovkou novozaloženému združeniu vlastníkov bytov
8. Návrh aktivít a podujatí obce na rok 2019
9. Diskusia
Záver…

Viac