Notárska zápisnica 2015/32

V zmysle zákona zverejňujeme notársku zápisnicu z kúpnej zmluvy podľa par. 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Z.z. k predaju parcely č. 54/2 registra C KN o výmere 12 m2 vo vlastníctve obce kupujúcim Zdeňkovi Davidovi a Petrovi Miklošovi.

Povraznik_zapisnica_201532.pdf