Oznámenie o začatí konania – vykrývač Telekom

Dňa 27.3.2017 začal Obec Povrazník, stavebný úrad územné konanie o umiestnení stavby základňového stožiara a antén pre siete GSM, UMTS a LTE spoločnosti Slovak Telekom, a.s. na parcelách CKN č. 207/4, 115/3 a 246/1 kat. územia Povrazník.
Prerokovanie návrhu spojené s miestnym zisťovaním prebehne 12. apríla 2017 o 9:00 so stretnutím na obecnom úrade Povrazník.
Viac informácii nájdete v oznámení.