Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín CKN 146

Žiadateľ Alena Mikulínová, Povrazník 34 požiadal o výrub drevín rastúcich na parcele č. CKN 146, v k.ú. Povrazník, vedených na LV č. 74 a to:
1 ks Smrek obyčajný a 5 ks Tuja obyčajná

Celé oznámenie

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky do 5 dní.