Verejná vyhláška 396/2015 obce Ľubietová

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týkajúce sa projektu firmy Profi-NETWORK Slovakia, a.s.

„Realizácia optických sietí LU-1 Ľubietová, Povrazník, Strelníky“

Trasa optickej linky je plánovaná nasledovne:

Viac

Oznámenie o finančnej dotácii na rok 2015

Za pomoci BBSK sme mohli v našej obci uskutočniť projekt pod názvom:

"Podpora zásahovej a športovej činnosti mladých hasičov"

BBSK sa podieľal sumou 1100 €. Obec Povrazník sa podieľala na tomto projekte spolufinancovaním a to sumou 265.16 €.

BBSK patrí poďakovanie za podporu projektu ktorého cieľom je plnenie humanitnej pomoci v súvislosti s ohrozením života ľudí a ich majetku, rozvoj telovýchovy, požiarnej výchovy a hasičského športu. Materiál, náradie a oblečenie nám umožní lepšie zvládnuť úlohy v prípade možných povodní, požiarov a iných život ohrozujúcich udalostí. Vynaložené finančné prostriedky boli z nášho pohľadu správne a vhodne použité.

Viac
1 42 43 44 45 46 55