Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 17.1.2023

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 17.01.2023 t.j. utorok o 17,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a návrhovej komisie
3. Schválenie kúpy a predaja podielu nehnuteľnosti :
pozemok, parc. č. 135 o výmere 381 m2, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV Č. 32 pre k.ú. Povrazník, v podjel 1/36 evidovaný na príslušnom LV
pozemok, parc. č. 136 o výmere 727m2 ‚ druh pozemku Záhrada, zapísaný na LV Č. 32 pre k.ú. Povrazník, v
podiele 1/36 evidovaný na príslušnom LV
stavba, súp. Č. 7, na parcele parc. č. 135, popis stavby Rodinný dom, zapísaná na LV Č. 317 pre k.ú. Povrazník, v
podiele 2/6 evidovaný na príslušnom LV

4. Záver

Ivona Patrášová, Starostka obce