Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 10.6.2020

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 10.6.2020 t. j. streda o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a návrhovej komisie
3. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
4. Schválenie vykonávania inej zárobkovej činnosti podľa § 18 ods. 1) zákona č. 369/1990 Zb.hl. kontrolóra obce
5. Protest prokurátora
6. Rozpočtové opatrenie 1/2020
7. Záverečný účet obce za rok 2019
8. Diskusia
9. Záver

Ivona Patrášová,
Starostka obce