Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 19.6.2020

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 19.6.2020 t.j. piatok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1.Otvorenie
2.Schválenie programu a návrhovej komisie
3.Protest prokurátora
4.Rôzne
9.Diskusia
10.Záver

Ivona Patrášová, starostka obce