Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 23.2.2021

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 23.2.2021 t.j. utorok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a návrhovej komisie
3. Informácia o hospodárení za rok 2020
4. Rozpočtové opatrenie číslo 1/2021
5. Informácia o miere triedenia odpadu za rok 2020
6. Rôzne
7. Diskusia, záver

Ivona Patrášová
Starostka obce