Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 11.3.2020

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 11.3.2020 t. j. streda o 18:30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a návrhovej komisie
3. Schválenie ceny za predaj pozemku parc.č. C 176/2 a 176/7 na základe uznesenia č.40/2019 pre SVB Povrazník
4. Schválenie ceny za predaj časti pozemku parc.č. C 180/6 na základe uznesenia č.35/2019 pre Soňu a Juraja Fekiačovcov
5. Informácia o hospodárení za rok 2019
6. Zápis ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2019
7. Rôzne
8. Diskusia, záver