Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 13.11.2022

Pozývame Vás na slávnostné – ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 13.11.2022 t.j. nedeľa o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu s nasledovným programom:

 1. Otvorenie – hymna SR
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do OZ a o výsledku voľby starostu
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov
 6. Schválenie programu zasadnutia
 7. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 8. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 9. Príhovor novozvoleného starostu
 10. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v zmysle par.12 zákona 369/1190 Z.z.
 11. Voľba komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce
 12. Určenie zástupcu starostu obce
 13. Schválenie inventarizačnej komisie pre vykonanie inventarizácie majetku k 31.12.2022
 14. Diskusia
 15. Záver

Ivona Patrášová, starostka obce