Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.2.2022

Pozývame Vás na zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať 22. februára 2022 o 18:30 na obecnom úrade s programom:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu a návrhovej komisie
  3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021
  4. Presun nevyčeraných prostriedkov z rozpočtu obce 2021 do rozpočtu obce 2022 na rekonštrukciu fasády OÚ a KD
  5. Odpredaj pozemku na základe Uznesenia č. 35/2019
  6. Informácia o hospodárení obce za rok 2021 a stav financií k 31.12.2021
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver