Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 31.8.2021

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa bude konať v utorok, 31.8.2021 o 18:30 na obecnom úrade s programom:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu a návrhovej komisie
  3. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly č.1/POV/2021
  4. Voľba prísediacich v zmysle zákona č. 385/2000 Z.z. o súdoch a prísediacich
  5. Rozpočtové opatrenie č.3/2021
  6. Správa nezávislého audítora za rok 2020
  7. Vyhlásenie zvonice za miestnu pamätihodnosť
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver

Ivona Patrášová, starostka

pozvánka_OZ_20210831