Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 5.12.2022

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 5.12.2022 t.j. pondelok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a návrhovej komisie
3. Inventarizácia majetku k 31.12.2022
4. Rozpočtové opatrenie č.4/2022
5. Návrh rozpočtu 2023-2025
6. Návrh termínov zasadnutí v roku 2023
7. Diskusia
8. Záver

Ivona Patrášová, Starostka obce