Pozvánka na zasadnutie OZ 4.9.2023

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 4.9.2023, t.j. v pondelok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Správa nezávislého audítora z overenia RÚZ za rok 2022
5. Rozpočtové opatrenie č.2/2023
6. Prevod pozemkov z PF na obec , parcela reg. E 7161/2 v k.ú. obce Povrazník
– schválenie možnosti pre prípadnú výstavbu RD alebo rekreačných domov

Ivona Patrášová, starostka obce