Pozvánka na zasadnutie OZ 6.3.2023

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 6.3.2023, t.j. v pondelok o 17,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a návrhovej komisie
3. Žiadosť Juraja Fekiača o odpredaj pozemku :
• pozemok C – KN parc. č. 180/31, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2, ktorý bol vytvorený oddelením:
od pozemku C – KN parc. č. 180/6, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1086 m² (výmera podľa nového stavu: 1056 m²) vedenom na LV č. 1, kat. územie: Povrazník, obec Povrazník, zapísaný v katastri nehnuteľností Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny odbor,

4. Výsledky ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2022
5. Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2022
6. Správa z kontroly č.1/POV/2022
7. Diskusia
8. Záver

Ivona Patrášová, Starostka obce