Pozvánka na zasadnutie OZ 6.6.2023

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 6.6.2023 t.j. v utorok o 17,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Predaj nehnuteľnosti vedené v katastri nehnuteľností Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor, okres Banská Bystrica, obec: Povrazník, katastrálne územie: Povrazník, a to:
  a) na LV č. 32: pozemok parc. č. C-KN 135, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 381 m2,pozemok parc. č. C-KN 136, druh pozemku: záhrada o výmere 727 m2,vo veľkosti podielu 1/36 k celku;
  b) na LV č. 317: stavba – rodinný dom, súpisné číslo 7, postavený na C-KN 135, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 135 m2, vo veľkosti podielu 2/6 k celku;
  žiadateľom: Andrej Predajniansky, rod. Predajniansky trvale bytom 29. augusta 1524/32, 974 01 Banská Bystrica, SR a Milan Predajniansky, rod. Predajniansky trvale bytom Cesta k nemocnici 1727/27, 974 01 Banská Bystrica, SR
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Povrazník za rok 2023
 6. Záverečný účet obce Povrazník za rok 2023
 7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. a 2. polrok 2023
 8. Rozpočtové opatrenie č.1/2023
 9. Prenájom nebytových priestorov pre Urbárske pozemkové spoločenstvo v Povrazníku

Ivona Patrášová, Starostka obce