Verejné pripomienkovanie Plánu starostlivosti o CHVÚ Poľana

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo na svojej stránke informáciu o začatí prerokovávania Programu starostlivosti (PS) o Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Poľana na roky 2019-2048.
Program starostlivosti je dôležitým dokumentom vypracovaným v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na zabezpečenie dlhodobej starostlivosti o chránené územie.

Jednotlivci i organizácie môžu svoje pripomienky zasielať na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica do 4.10.2018.

Dňa 5.10. o 10:00 prebehne v zasadačke na prízemí Mestského úradu v Detve, ul. J.G.Tajovského č. 7 verejné prerokovanie návrhu PS o CHVÚ Poľana.
pozvanka_PS_CHVU_Polana_20181005