Výrub 2ks agátu

Obec Strelníky, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny oznamuje začatie konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 2 ks drevín, druhu Agát biely ( Robinia pseudoacacia L.).s obvodom kmeňov 70 a 70 cm, ktoré rastú v tesnej blízkosti cestnej komunikácii na pozemku KN-C č. 179/23 k.ú. Povrazník. Žiadosť bola odôvodnená prehustením náletových drevín a ohrozovania bezpečnosti na miestnej komunikácii, pri ktorej v tesnej blízkosti stromy rastú a sú naklonené nad cestou. Hrozí vyvrátenie stromov.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 22.10. 2021 o 09.00 hod so stretnutím pozvaných na OÚ Povrazník č. 22.

Viac informácií v prílohe.
Oznámenie o začatí konania – výrub 2ks agátu – 14.10.2021