Výrub drevín na parcele KNE 6703/1

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Povrazník ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ Ing. Alena Mikulinová, 976 55 Povrazník 34, požiadal o výrub drevín rastúcich na pozemkoch vedených ako trvalý trávnatý porast, parc. č. KN–E 6703/1 v k.ú. Povrazník, vedené na liste vlastníctva č. 203 / objekt PD Bukovina /a to:
– počet 7 ks druh dreviny – Smrek obyčajný s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou 60 cm -130 cm
– počet 1 ks druh dreviny – Borovica s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou 100 cm
– počet 2 ks druh dreviny – Smrek červený s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou 100 cm, 110 cm
– počet 1 ks druh dreviny – Breza s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou 120 cm – 190 cm

Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil tým, že výrub je potrebné uskutočniť z dôvodu, že stromy priamo zasahuje do objektov maštalí a prevádzky PD Bukovina svojou korunou, konármi, ohrozuje a narúša strechu a koreňovým systémom múry.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad 976 55 Povrazník 22, alebo elektronicky na e-mail: povraznik@povraznik.sk, v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Ivona Patrášová, starostka obce Dátum zverejnenia : 31.1.2024